czystepowietrzejpg [1319x1869]

Co to jest niska emisja?

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń.

Przyczyny niskiej emisji:

 • ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci, brak norm dotyczących paliw wykorzystywanych w gospodarstwach domowych,
 • korzystanie z przestarzałych pieców,
 • nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,
 • emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy,
 • mała popularność odnawialnych źródeł energii.

Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc).

Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi jest narażone w wyniku długiej ekspozycji na niską emisję. Powoduje ona także m.in. zmiany klimatyczne na całym świecie, kwaśne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków (w wyniku osadzania się na nich dwutlenku siarki).

Sposoby ograniczania niskiej emisji:

 • wymiana pieca na bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. O dotacjach  na ten cel można dowiedzieć się w Urzędzie Miasta i Gminy lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,
 • korzystanie z węgla wysokokalorycznego (o wysokiej wartości opałowej) – to nie tylko bardziej ekologiczne, ale także tańsze. Należy unikać palenia węglem najniższej jakości – miałem, mułem, flotem lub pyłem. Pamiętaj, nie spalaj śmieci, nawet starych gazet,
 • podłączenie domu lub mieszkania do sieci ciepłowniczej,
 • oszczędzanie energii i zaplanowanie termomodernizacji domu (np. wymiany grzejników, okien, docieplenia ścian,
 • wybranie odnawialnych źródeł energii (biomasa, energia słoneczna lub wiatrowa, geotermia),
 • nie wjeżdżanie samochodem do centrum miasta,
 • stosowanie zasady jazdy ekologicznej, np.: hamuj silnikiem, nie przewoź zbędnego obciążenia, sprawdzaj ciśnienie w oponach, unikaj podróży samochodem na trasach poniżej 7 km,
 • wyłączanie silnika w samochodzie, kiedy tylko jest to możliwe (np. czekając na przejazd pociągu).
 • angażowanie się w akcje obywatelskie na rzecz ochrony czystości powietrza.

Czyste Powietrze Pelplina

W bieżącym roku gmina Pelplin po raz pierwszy przystąpiła do konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

„Czyste Powietrze Pelplina 2017” to zadanie którego realizacja polegać będzie na udzielaniu dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub kotłem opalanym biomasą bądź źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii, czy też przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja przyznawana będzie jednorazowo. Będzie przysługiwała osobom mającym tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie miasta i gminy Pelplin w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji. Dotacja przekazywana będzie w formie refundacji udokumentowanych kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu. Dotacja udzielna zostanie po zawarciu umowy, pomiędzy Beneficjentem, a Przyznającym Dotację.

Dnia 24 lutego 2017 r. Rada Miejska w Pelplinie podjęła uchwałę nr XXXIV/243/17 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Pelplin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Załącznikiem do uchwały jest regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji.

W roku 2017  na terenie miasta i gminy Pelplin planuje się  likwidację 27 źródeł ciepła w tym: 24 kotłów węglowych i 3 pieców kaflowych i zastąpieniu ich 8 kotłami opalanymi biomasą oraz 17 kotłami opalanymi gazem. Modernizacja dotyczy w 21 przypadkach budynków jednorodzinnych, w pozostałych 4 przypadkach budynków wielorodzinnych. Stan obecny wymienianych urządzeń nie jest zadawalający. Są to kotły eksploatowany przez długi okres czasu, emitujące do powietrza znaczne zanieczyszczenia. W ramach planowanego zadania mieszkańcy planują zakup i wymianę kotłów opalanych węglem wraz z doborem urządzeń i materiałów niezbędnych do ich uruchomienia.

Gmina Pelplin należy do strefy pomorskiej w której nastąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu. Zanieczyszczenia  powietrza na terenie strefy pomorskiej to głównie zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Największy wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza wywiera ogrzewanie budynków (niska emisja), produkcja energii cieplnej i przemysł oraz ruch komunikacyjny. Najbardziej narażone na negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza są obszary charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem terenów zielonych, dużą gęstością zaludnienia oraz wysokim natężeniem ruchu komunikacyjnego. Na wielkość emisji ze źródeł ogrzewania ma wpływ przede wszystkim rodzaj stosowanego paliwa. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu głównymi źródłami emisji są kotłownie i paleniska opalane paliwami stałymi – głównie węglem. Wskaźniki emisji dla pyłu zawieszonego i benzo(a)piranu dla palenisk opalanych paliwami stałymi są kilkaset razy wyższe niż dla kotłów gazowych, a emisja tych zanieczyszczeń stanowi ponad 99% emisji powierzchniowej ogółem. Tak wysokie wskaźniki emisji spowodowane są złym stanem technicznym oraz wiekiem kotłowni węglowych i pieców, a także spalaniem węgla o najgorszych parametrach. Realizacja planowanego na terenie gminy zadania polegającego na dofinansowaniu wymiany kotłów węglowych w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza  poprzez ograniczenie emisji z przedmiotowych źródeł. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli, przy udzielonej pomocy finansowej zastąpić przestarzałe piece, nowoczesnymi, ekologicznymi urządzeniami. Dzięki poprawie sprawności, a także parametrów procesów spalania, możliwe będzie znaczne obniżenie zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła. Realizacja planowanego zadania spowoduje obniżenie emisji równoważnej o 14,621 Mg/rok.

Realizacja zadania wpisuje się w działania wynikające z programu ochrony powietrza  dla strefy pomorskiej (Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 753/XXXV/13 z dnia 25 listopada 2013 r. ) tj. obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych dla mieszkańców do ich likwidacji poprzez podłączenie do sieci cieplnej lub wymiany starych kotłów węglowych na niskoemisyjne sposoby ogrzewanie. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza do dopuszczalnych/docelowych poziomów wynika także z zapisów zawartych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2012-2024 (wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji poprzez modernizację systemów grzewczych budynków komunalnych i indywidualnych oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii). Realizacja tego programu wynika z realizacji polityki ekologicznej państwa, program jest spójny z programem na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr XV/122/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Pelplinie również zawiera w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania, które przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (wymiana starych kotłów węglowych na gazowe, olejowe, na biomasę). Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje spójność z Aktualizacją planu założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pelplin.

Pobierz pla

 
Powrót do góry