logo [400x300]

Czyste Powietrze Pelplina 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn: „Czyste Powietrze Pelplina 2019”, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku 

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub kotłem opalanym biomasą.

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło likwidacji: 26 źródeł ciepła w tym: 11 kotłów węglowych i 15 pieców kaflowych i zastąpieniu ich 20 kotłami opalanymi gazem i 4 kotłami opalanymi biomasą. Modernizacja dotyczy 7 budynków wielorodzinnych.

Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Pelplin, a WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-3/177/2018 z dnia 9 października 2018 r.

Rzeczywisty koszt kwalifikowany zadania wyniósł 220 642,89, zł.  Kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW  na realizację zadania wyniosła 39 050,38 zł (17,7%). Środki pochodzące z gminy Pelplin wyniosły 10 186,9 zł (4,6 %), pozostałą część kosztów 171 405,61 zł ponieśli mieszkańcy ( 77,7 %).

W wyniku podjętych działań osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:
- pyły ogólne - 1,43 (Mg/rok),
- SO2 - 0,686 (Mg/rok),
- NOx - 0,072 (Mg/rok),
- CO - 3,218 (Mg/rok)
- CO2 – 137,215 (Mg/rok),
- emisja równoważna 6,337 (Mg/rok)

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na terenie miasta i gminy Pelplin poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

 
Powrót do góry