logo WFOSiGW [580x310]

Czyste Powietrze Pelplina 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn: „Czyste Powietrze Pelplina 2017”, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku 

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub kotłem opalanym biomasą.

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło likwidację 22 źródeł ciepła w tym: 20 kotłów węglowych i 2 pieców kaflowych i zastąpieniu ich 7 kotłami opalanymi biomasą oraz 14 kotłami opalanymi gazem. Modernizacja dotyczy w 17 przypadkach budynków jednorodzinnych, w pozostałych 4 przypadkach budynków wielorodzinnych

Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Pelplin, a WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-3/216/2017 z dnia 27 września 2017 roku.

Rzeczywisty koszt kwalifikowany zadania wyniósł 324 506 zł.  Kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW  na realizację zadania wyniosła 76 870 zł (23,7 %). Środki pochodzące z gminy Pelplin wyniosły 42 588, 20 zł (13,12 %), pozostałą część kosztów 205 047,80 zł ponieśli mieszkańcy (60,52 %).

W wyniku podjętych działań osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:
- pyły ogólne  - 2,137 (Mg/rok)
- SO2  - 1,043 (Mg/rok)
- NOx  - 0,028
- CO  - 4,778 (Mg/rok)
- CO2  - 125,912 (Mg/rok)
- emisja równoważna – 9,711 (Mg/rok).

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na terenie miasta i gminy Pelplin poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 
Powrót do góry