logo [580x310]

Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rombark

W dniu 15.12.2015 r. Gmina Pelplin zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie j.w. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1.127.141,00 zł.

W ramach umowy Gmina Pelplin uzyskała pożyczkę ze środków WFOŚiGW w wysokości 600.000,00 zł, co stanowiło 53,23% wartości całkowitej zadania.

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z oczyszczalnią kontenerową ścieków i przepompowniami oraz wylotem brzegowym oczyszczonych ścieków do istniejącego systemu melioracyjnego. Inwestycja miała na celu zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków sanitarnych z poszczególnych zabudowań popegeerowskiej wsi Rombark ( Gmina Pelplin) do kontenerowej oczyszczalni ścieków .

Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej na terenie najbardziej oddalonej od miasta Pelplin wsi popegeerowskiej. Z tego względu nieekonomicznym było włączenie do istniejącej sieci , a jedynym możliwym rozwiązaniem była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków.

Gmina Pelplin przejęła z Agencji Nieruchomości Rolnych mienie w postaci zbiornika na ścieki typu Imhoff wraz z siecią sanitarną wybudowaną dla obsługi budynków wielorodzinnych , zamieszkałych przez byłych pracowników PGR. Mienie, ze względu na znaczną degradację , nie mogło zostać zaadaptowane dla potrzeb nowej inwestycji- całość mienia przejęta została bez uprzedniego doprowadzenia do należytego stanu technicznego. Sieci kanalizacyjne sprowadzające ścieki do zbiornika Imhoff były nieszczelne, studzienki kanalizacyjne posiadały nieszczelne dna i wykazywały rozszczelnienie na złączach. Zbiornik Imhoff już dawno przestał pełnić funkcję oczyszczania ścieków, wręcz odwrotnie; wylewające się ścieki poza zbiornik i zaleganie dopływających ścieków  w komorach stanowiły zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz dla otaczającego środowiska naturalnego. Ten stan infrastruktury sprawił, że nastąpiła konieczność całkowitej wymiany  infrastruktury kanalizacyjnej to w terminie natychmiastowym- pogarszający się z każdym dniem stan urządzeń zaczął stanowić realne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Sprawozdanie z realizacji zadania.

Zadanie realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Zakład Instalacji Sanitarnych i c.o. Jan Miętki z Liniewa. W ramach zadania wybudowano sieć grawitacyjną PCV 160-315 o łącznej długości 542,30 m , sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości 438,50 m , 2 przepompownie ścieków i kontenerową oczyszczalnię ścieków . Likwidacji uległo 5 nieszczelnych  zbiorników nieczystości oraz 1 osadnik Imhoffa . W zamian podłączono 7 budynków jedno- i wielorodzinnych do nowowybudowanej sieci. W dniu 17.03.2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wybudowana oczyszczalnia ścieków obsługuje 105 mieszkańców wsi Rombark. Przepustowość oczyszczalni wynosi  150 RLM. Dzięki uzyskanej pożyczce  z WFOŚiGW w Gdańsku oraz pozyskanym środkom z ANR Pruszczu Gdańskim zadanie udało się zrealizować terminowo, uzyskując zadowalające efekty.

W załączeniu: Osiągnięty efekt ekologiczny – zadanie z dziedziny ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

 

 
Powrót do góry