logo [580x310]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu październiku zakończono realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2016”.

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin.  Dotacje przeznaczone były dla: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnym. Zadanie powyższe obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych z 7 obiektów w tym: z 4 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin. Właścicielami obiektów z których zdemontowany oraz unieszkodliwiony został azbest były osoby fizyczne oraz Wspólnota Mieszkaniowa, które zgłosiły do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Pelplina na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1942 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (27 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 19 176 zł. 42 % (8 076 zł  ) kosztu tego zadania to udział  środków własnych wnioskodawcy, natomiast pozostałe 58 % (11 100 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW  oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.

 
Powrót do góry