logo [580x310]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2017”, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku

Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Pelplin, a WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-3/154/2017/AZBEST-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin.  Dotacje przeznaczone były dla: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnym. Zadanie powyższe obejmowało demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z 14 obiektów w tym: z 8 budynków mieszkalnych oraz 6 budynków gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin oraz zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z 11 nieruchomości  nieprzeznaczonych do składowania azbestu. Właścicielami obiektów z których zdemontowano oraz unieszkodliwiono azbest były osoby fizyczne, które zgłosiły do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Pelplina na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ”SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOS i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest przy udziale środków udostępnionych w ramach tego. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwiania ok 6066 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych ( 89, 817 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 34 992 zł. 25 % (8 748 zł  ) kosztu tego zadania to udział  środków własnych wnioskodawcy, natomiast pozostałe 75 % (26 244 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków  WFOŚ i GW w Gdańsku.

 
Powrót do góry