Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
LP Imię i nazwisko Instytucja
.
1. Maria Pańczyk-Pawlak
Przewodnicząca Zespołu
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pelplinie
Tel. 58 536-12-47
e-mail: poczta@mops.pelplin.pl
2. Małgorzata Szczepińska
Zastępca przewodniczącej Zespołu
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pelplinie
Tel. 58 536-12-47
e-mail: poczta@mops.pelplin.pl
3. Maria Brzeska
Sekretarz Zespołu
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pelplinie
Tel. 58 536-12-47
e-mail: poczta@mops.pelplin.pl
4. Ks. Andrzej Szopiński
Członek Zespołu
Kuria Diecezji Pelplińskiej
w Pelplinie
5. Gabriela Świtała
Członek Zespołu
Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie
6. Sylwia Floryn
Członek Zespołu
Zespół Kształcenia i
Wychowania w Rudnie
7. Janina Rekowska
Członek Zespołu
Zespół Kształcenia i
Wychowania Nr 1 w Pelplinie
8. Barbara Szumacher
Członek Zespołu
Zespół Kształcenia i
Wychowania Nr 1 w Pelplinie
9. Jolanta Pellowska
Członek Zespołu
Zespół Kształcenia i
Wychowania Nr 1
w Rajkowach
10. Małgorzata Neubaer
Członek Zespołu
PEL-POL Sc.
Grupowa Praktyka
Pielęgniarska w Pelplinie
11. Małgorzata Muchowska
Członek Zespołu
Sąd Rejonowy w Tczewie
12. Maria Daszkiewicz
Członek Zespołu
Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie w Pelplinie
13. Sławomir Jasiński
Członek Zespołu
Komisariat Policji
w Pelplinie
14. Małgorzata Domachowska
Członek Zespołu
Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
w Pelplinie
15. Arkadiusz Grenc
Członek Zespołu
Komisariat Policji
w Pelplinie
16. Alicja Świgoń
Członek Zespołu
Sąd Rejonowy w Tczewie
17. Mariusz Naumowicz
Członek Zespołu
Komisariat Policji
w Pelplinie
Procedura Niebieskiej Karty

Procedura zawarta jest  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1245).

O kompetencjach poszczególnych instytucji, stanowią § 11- § 15 niniejszego rozporządzenia, które cytuję poniżej:

§ 11. W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2) udziela kompleksowych informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej

i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach

i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

4) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 12. W ramach procedury przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 Podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt. 1—3 i 5.

§ 13. W ramach procedury funkcjonariusz Policji:

1) udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;

2) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;

4) przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej

stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;

5) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach  niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

 6) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

§ 14. 1. W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia

każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

2. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta — A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.

3. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.

§ 15. W ramach procedury przedstawiciel oświaty:

1) podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt. 2 lit. a i c oraz pkt. 3 i 5;

2) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

3) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 13 lipca 2010 r., Nr 125, poz. 84 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245);
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. 2010 nr 201 poz. 1334);
  4. Zarządzenie Nr 136.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na  terenie Gminy Pelplin
  5. Uchwała Nr XXXVI/405/13  Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2014 – 2018.