Zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 | www.pelplin.pl

Zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Dodano przez Redaktor, 5 września 2014 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego można odbierać i składać w Referacie ds. Społecznych ul. Mickiewicza 23 od dnia 1 września 2014 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Informacja dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015

 • wniosek powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami;
 • do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty, w przypadku kopii – oryginały do wglądu;
 • kopię dowodu osobistego;
 • skrócone aktów urodzenia dzieci;
 • kopię aktu zgonu rodzica – w przypadku gdy jeden z rodziców nie żyje;
 • kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, kiedy ojciec jest nieznany;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w 2013 roku wszystkich członków rodziny powyżej 18-go roku życia lub oświadczenia* zawierające informacje o wysokości: dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne;
 • oświadczenia za rok 2013 (załącznik nr 6 i 7) dołączone do wniosku wypełnia każdy rodzic własnoręcznie;
 • zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 8)  każdego członka rodziny o wysokości składek
  na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 r.;
 • w przypadku dzieci powyżej 16-go roku życia – zaświadczenie ze szkoły  stwierdzające, że w roku 2014/2015 dziecko jest uczniem danej szkoły (zaświadczenie z datą wrześniową w roku szkolnym 2015/2016 należy dostarczyć do 10 września 2014 r.) lub oświadczenie*;
 • zaświadczenie z internatu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub oświadczenie*;
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia (nazwisko i imię, data urodzenia dziecka, na które udzielono urlop wychowawczy) lub oświadczenie*;
 • osoby ubiegające się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dostarczają zaświadczenie z ZUS (KRUS) stwierdzające zgłoszenie
  do ubezpieczenia społecznego lub oświadczenie wraz z imiennym raportem miesięcznym potwierdzający odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek*;
 • osoby ubiegające się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka zobowiązane są dołączyć zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 • osoby, które mają zasądzone alimenty na rzecz dzieci a ich ściągalność jest bezskuteczna zobowiązane są dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności lub o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013 r. albo oświadczenie*;
 • kopia prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji;
 • kopia prawomocnego wyroku sądu o alimentach lub kopia ugody;
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • rolnicy zobowiązani są dołączyć do wniosku kopię nakazu płatniczego za rok 2013 lub oświadczenie* o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2013 r. należy przedstawić dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty (np. umowa o pracę, wpis do ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie);
 • w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2014 r. należy przedstawić kopię umowy o pracę
  i zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
 • w przypadku utraty dochodu należy przedstawić dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT 11 za 2013, dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gospodarczej, decyzja o utracie prawa do zasiłku lub stypendium, zaświadczenie);
 • w przypadku nie podejmowania zatrudnienia należy przedstawić oświadczenie*;

*Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę napisaną własnoręcznie