XXXV sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 25 listopada 2013 w Ogólne, Rada Miejska
0

Dnia 28 listopada 2013 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 4) w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza  odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a/ otwarcie sesji
b/ zatwierdzenie porządku obrad sesji
c/ przyjęcie protokołu ostatniej sesji
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
3. Ocena informacji o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Miasta
i Gminy Pelplin
a/ dyskusja
b/ podjecie uchwały
4.  Informacja o realizacji zadań Gminy w zakresie oświaty w roku szkolnym 2012/2013
a/ dyskusja
5. Ocena przebiegu realizacji uchwały nr XXXVII/367/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Pelplin na lata 2006 – 2013
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014
a/ dyskusja
b/ podjecie uchwały
7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”
a/ dyskusja
b/ podjecie uchwały
8.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”
a/ dyskusja
b/ podjecie uchwały
9.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”
a/ dyskusja
b/ podjecie uchwały
10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”
a/ dyskusja
b/ podjecie uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/206/12 rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
a/ dyskusja
b/ podjecie uchwały
12. Interpelacje i zapytania.

(RM)