XXX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 29 maja 2013 w Ogólne, Rada Miejska
0

7 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 4) w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza  odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a/ otwarcie sesji
b/ zatwierdzenie porządku obrad sesji
c/ przyjęcie protokołu ostatniej sesji

2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.

3. Informacja z realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 marca 2007 roku  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin.
a/ dyskusja

4. Informacja dotycząca prac nad przygotowaniem i realizacją „Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Pelplin”
a/dyskusja

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom dotacji z budżetu gminy Pelplin na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny 140,62 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych na rzecz Powiatu Tczewskiego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pelplinie.
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2011 – 2012 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2011 – 2013
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług kanalizacyjnych
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 213
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2013 – 2038
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Pelplin
a Gminą Morzeszczyn dotyczącego powierzenia Gminie Pelplin zadania własnego Gmin
w zakresie utworzenia i utrzymywania selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Ropuchy.
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały

13. Interpelacje i zapytania

(RM)