XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZGW RP

Dodano przez Redaktor, 19 maja 2014 w Ogólne
0

W dniach 15-16 maja 2014 r. w Poznaniu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, którego Gmina Pelplin jest członkiem. W spotkaniu uczestniczyło ponad 270 samorządowców i gości. Gminę Pelplin reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch.

Delegaci na XXVIII  Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP udzielili absolutorium Zarządowi, pozytywnie oceniając jego pracę w 2013 roku. Wytyczyli także kierunki działania przyjmując budżet Związku na 2014 rok i pięć stanowisk. Po udzieleniu absolutorium i planu budżetu na 2014 rok delegaci wzięli udział w debatach merytorycznych na temat oświaty, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii,  gospodarki wodno-ściekowej, finansowaniu obszarów wiejskich z funduszy europejskich w latach 2014-2020.

W latach 2009-2012  kwota wydana przez samorządy na oświatę ponad otrzymywaną  z budżetu państwa subwencję oświatową wzrosła z 6 do 7,5 mld zł.

Według Związku, wydatki na oświatę stanowią dla części samorządów wiejskich nawet 60 proc. budżetu, i to mimo reformy sieci szkół. Z kolei koszt utrzymania jednego ucznia przekracza nawet  18 tys. zł. Przez to brakuje pieniędzy na inwestycje.

Samorządowcy obawiają się również zwiększenia liczby dzieci w przedszkolach oraz ingerencji rządu w wychowanie przedszkolne, które jest zadaniem własnym gminy.

Związek podchodzi również sceptycznie do pomysłów związanych z programem bezpłatnych podręczników. Na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaproponowano, aby rada pedagogiczna w szkole mogła się zwrócić do gminy, jeśli uzna, że darmowy elementarz jest  nieodpowiedni. Związek Gmin Wiejskich RP protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Wiceminister Krzyżanowski omówił plany wdrażania darmowego podręcznika, który jeszcze w tym roku ma trafić do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Docelowo wsparciem mają być objęte również pozostałe dzieci i młodzież  podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wiceminister zapowiedział, że dotacje w wysokości 75 zł na każdego ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej (25 zł na zakup podręcznika do języka angielskiego, 50 zł na podręcznik ćwiczeniowy) znajdą się na kontach organu prowadzącego do 15 sierpnia tego roku. Pieniądze przekażą wojewodowie.

MEN planuje, że darmowy podręcznik do 26 sierpnia trafi do wszystkich szkół podstawowych. Za dystrybucję książek będzie odpowiedzialne ministerstwo.

Wiceminister przewiduje, że do każdego oddziału pierwszej klasy szkoły podstawowej trafią dwa dodatkowe podręczniki. Właścicielem książki będzie jednostka samorządu terytorialnego.

Kolejnym punktem debaty było podsumowanie prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela. W toku konsultacji społecznych zrezygnowano z części pomysłów. Np. organem, który przeprowadza postępowanie o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego nadal będzie kurator oświaty, a nie wójt, jak proponowano. Najprawdopodobniej bez zmian pozostaną też zapisy o rozliczaniu czasu pracy nauczyciela.

Według wiceministra Krzyżanowskiego jedna z istotniejszych modyfikacji dotyczy urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodę na ten urlop będzie wydawał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz ogólny. Ma to uszczelnić system wydawania zaświadczeń. Ponadto urlop zostanie skrócony z trzech do roku lub półtora roku. Dodatkowo nauczyciel będzie mógł się udać na wypoczynek po 20, ewentualnie 15 latach pracy, a nie po siedmiu, jak to ma miejsce obecnie.

Zmiany obejmą też rozliczanie średnich wynagrodzeń, tak by gminy nie musiały wypłacać jednorazowych dodatków uzupełniających. Ponadto zlikwidowane mają być dodatki: mieszkaniowy i na zagospodarowanie. Z kolei dodatek wiejski będzie jednakowy dla wszystkich.

W połowie roku projekt noweli ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach omówił Maciej Kiełbus z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna.

Wymogi wdrożenia dyrektywy oczyszczania ścieków w 2015r  i jej skutki dla samorządów przedstawił Krzysztof Skąpski – Ekspert z zakresu ochrony środowiska.

O gminie  jako świadomym, aktywnym producencie i konsumencie energii odnawialnej mówił dr inż. Grzegorz Maśloch z SGGH w Warszawie

(za www.zgwrp.pl)