XLII sesja Rady Miejskiejw Pelplinie

Dodano przez Redaktor, 26 czerwca 2014 w Ogólne, Rada Miejska
0

30 czerwca2014 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 4) w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza  odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiejw Pelplinie.

Porządek obrad:
1.   Sprawy regulaminowe
a/ otwarcie sesji
b/ zatwierdzenie porządku obrad sesji
c/ przyjęcie protokołu ostatniej sesji

2.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pelplin (druk nr 391)
a/ sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z wykonania budżetu za rok 2013
b/ przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wykonania budżetu Gminy Pelplin – pani Maria Sławińska  Skarbnik Gminy (druk nr 414)
c/ opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dotycząca wykonania budżetu – pan Roman Pruszyński Przewodniczący Komisji
d/ dyskusja
e/ podjęcie uchwały(druk nr 415)

4.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin
a/wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy  Pelplin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminyw 2013 roku. (druk nr 410)
b/ przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miastai Gminy Pelplin za rok 2013
c/ dyskusja
d/ podjęcie uchwały (druk nr 416)

5.  Informacja z bieżącego stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Pelplin w roku 2014 (druk nr 404)
a/ dyskusja

6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2017 w obszarze działania „Restal – Agri” Sp. z o.o. z (druk nr 405)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 w obszarze działania „Pelkom’ Spółka z o.o(druk nr 406)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rudno (druk nr 407)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części zabudowanej nieruchomości (druk 408)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/402/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok (druk nr 409)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark gmina Pelplin (druk nr 411)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 412)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z kasztanowca zwyczajnego uznanego za pomnik przyrody, rosnącego na działce Nr 144/1 w miejscowości Pelplin (druk nr 413)
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały

 14.  Interpelacje i zapytania