XIV Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 30 grudnia 2011 w Ogólne, Rada Miejska
0

W dniu 29 grudnia 2011 r. w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, którą otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Mirosław Chyła. W sesji uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tadeusz Błędzki, Sekretarz Gminy Jolanta Ligmanowska, Skarbnik Gminy Maria Sławińska, Sołtysi z terenu Gminy Pelplin,  oraz licznie zaproszeni goście a wśród nich radny Powiatu Tczewskiego -Piotr Łaga, Wojciech Szambowski – Prezes „Pelkom” Sp. z o.o., Dorota Sakowska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz Maria Pańczyk Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie. W gronie przybyłych gości znaleźli się dyrektorzy szkół  i przedszkoli z terenu Gminy Pelplin.

Po otwarciu sesji i zatwierdzeniu  porządku obrad, radni oraz zaproszeni goście wysłuchali informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.

Kolejnym punktem obrad było omówienie – Oceny przebiegu realizacji uchwały Nr XXXVII/367/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Pelplin na lata 2006 – 2013.

Następnie swoim wystąpieniu Andrzej Stanuch Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin rozpoczął dyskusję nad najważniejszą uchwałą tej sesji -  uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. Po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno Gospodarczego odczytaną przez Romana Pruszyńskiego – Przewodniczącego Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku odczytanej przez Marią Sławińską – Skarbnika Gminy, dyskusji – radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
•    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin
•    uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Pelplin na 2012 rok
•    uchwalenia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2012 rok
•    ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Pelplin
•    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia
•    zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
•    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janiszewo
•    uchwalenia Roku Animacji Społecznej
•    przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
•    nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości
•    zmiany Uchwały XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
•    zaciągnięcia kredytu
•    zmiany uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok


W
TV Pelplin mogą Państwo zobaczyć relację filmową z XIV Sesji Rady Miejskiej w Pelplinie <klik>

(RM)

About the Author

AdministratorView all posts by Administrator