Zarządzenie burmistrza w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 z dnia 24.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w zw z rozporządzeniami i komunikatami, wydanymi przez organy administracji rządowej na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), § 6 ust. 1 pkt 1 lit c,d,e i pkt 2 §10 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Pelplin odwołuje się organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych i innych o podobnym charakterze.
2. Zabrania się korzystania z obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności ze świetlic, boisk, placów zabaw, przystani nad wodą i terenów rekreacyjnych.

§ 2. 1. Zobowiązuje się gminne jednostki organizacyjne do odwołania imprez masowych oraz wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych, jak również zajęć o podobnym charakterze.
2. Zabrania się administratorom – kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zawierania umów najmu lub użyczenia na korzystanie z budynków i budowli użyteczności publicznej.
3. Zobowiązuje się Pelkom Sp. z o. o. do zamknięcia do odwołania, targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pelplinie.
4. Zawiesza się do odwołania organizowanie zebrań sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Pelplin.

§ 3. 1. Zgodnie z rozporządzeniam Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 492) zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin, zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.
2. Zgodnie z Komunikatem Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się do odwołania organizację imprez artystycznych i rozrywkowych.
3. Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 lit c,d,e i pkt 2 i 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia (...) epidemi (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) ogranicza się działalności wymienione w tych przepisach prowadzone przez gminne jednostki, a w szczególności przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Miejską Biblitekę Publiczną w Pelplinie, Pelplińskie Centrum Sportu, jednostki organizacyjne prowadzace kluby lub domy Senior Plus w Pelplinie, Kulicach, Lignowach i Rajkowach i inne jednostki posiadające infrastrukturę do prowadzenia działalności wymienionej w cytowanych przepisach.
3. Zgodnie z Komunikatem Wojewody Pomrskiego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się do odwołania działalność żłobków, dla których założycielem jest Gmina Pelplin.
4. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wym. w ust. 2 – 3 pozostają w gotowości do pracy i są do dyspozycji kierownika jednostki.
5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w których zawieszono lub ograniczono działalność są zobowiązani do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce oraz organizowania pracy podległych pracowników w taki sposób, aby zostało zabezpieczone wykonanie niezbędnych zadań z zakresu administracji, finansów i porządku.
6. Pozostali kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności Urząd Miasta i Gminy, Pelkom Sp. z .o. o. w Pelplinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizują pracę w taki sposób aby zabezpieczyć niezbędne usługi dla mieszkańców.
7. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, organizują pracę podległych pracowników z uwzględnieniem art. 128 i 140 (zadaniowy czas pracy), art. 675 – 678 (telepraca) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, oraz przepisu art. 3 (praca zdalna) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 4. 1. Urząd Miasta i Gminy Pelplin zostaje zamknięty. W celu załatwienia spraw należy się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 58/ 536 12 61 do 63 lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: urzad@pelplin.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (37vr49hmbl) oraz bezpośrednio w komórkach organizacyjnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanych w załączniku do zarządzenia. Korespondencję do Urzędu można przekazywać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku w godz. od 8.00 do 13.30. W środy Urząd pracuje do godz. 15.30.
2. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w Urzędzie, jednak po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Jednocześnie wprowadza się zasadę, że w danym biurze może przebywać tylko jeden interesant. Po wejściu do budynku Urzędu należy korzystać ze znajdujących się przy wejściu środków dezynfekcyjnych.

§ 5. 1. Osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe, okresowe, itp. w celu załatwienia wszelkich spraw, proszone są o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pelplinie pod nr tel. 58/ 536 12 47 lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: poczta@mops.pelplin.pl.
2. Ogranicza się obsługę mieszkańców przez pracowników socjalnych. W celu załatwienia spraw zaleca się kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pelplinie pod nr tel. 58/ 536 12 47.

§ 6. Zaleca się korzystanie z informacji zawartych na portalach:
1) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl
2) Wojewody Pomorskiego w Gdańsku: www.gdansk.uw.gov.pl
3) Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl
4) oraz www.gov.pl/web/koronawirus.

§ 7. 1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do:
1) bieżącego publikowania w mediach społecznościowych i przy wejściach do budynków, informacji dotyczących funkcjonowania jednostki i obsługi mieszkańców;
2) przekazywania każdego dnia do godz. 14 informacji dotyczących funkcjonowania jednostki w tym dotyczących zagrożeń, oraz zmian w funkcjonowaniu i obsłudze na adres e-mail: urzad@pelplin.pl ;
3) oznaczenia miejsc, które zostały zamknięte lub wstęp jest zabroniony a w szczególności targowisko, place zabaw, boiska i tereny rekreacyjne;
4) zapoznania się z przepisami podanymi w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia;
5) przygotowania zastępstw za osoby wypełniające funkcje kluczowe w kierowanej jednostce (w szczególności kierownicy, główne księgowe, pracownicy odpowiedzialni za systemy informatyczne i infrastrukturę krytyczną).
2. Zobowiązuje się Straż Miejską w Pelplinie do kontroli obiektów użyteczności publicznej (boiska, place zabaw, tereny rekreacyjne), z których korzystanie zostało zakazane.

§ 8. 1. Wykonanie zarządzenie powierza się odpowiednio kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.
2. Traci moc zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do odwołania.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Mirosław Chyła

Wyświetlono: 1547

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry