Kociewska Spółdzielnia Socjalna rozpoczęła działalność

Kociewska Spółdzielnia Socjalna, której założycielami są Gmina Pelplin oraz Gmina Morzeszczyn po zakończeniu postępowania rejestrowego rozpoczyna realizację powierzonych jej zadań.

Pierwszym zadaniem, które od dnia 1 lutego 2020 roku rozpoczęła realizować spółdzielnia jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych na terenie Gminy Pelplin. Przy tej usłudze pracuje blisko 40 opiekunów wraz z osobą je koordynującą. Ich opieką otoczonych jest ponad 80 seniorów z terenu naszej gminy. 

Konrad Mania, Prezes Zarządu Kociewskiej Spółdzielni Socjalnej na sesji Rady Miejskiej w Pelplinie w dniu 20 grudnia 2019 roku tak wyraził się o swoich planach w zakresie realizowanych zadań zarządzanego podmiotu:

Zależy mi na tym, żeby świadczone przez spółdzielnię usługi były wysokiej jakości, a osoby, które będą je realizować były należycie wykwalifikowane, cechujące się empatią, oddaniem i odpowiednim podejściem do swoich podopiecznych. Chcę aktywnie brać udział w świadczonych przez nie usługach bieżąco kontrolując jakość wykonywanych przez nie usług, włączając w to wizyty w środowiskach, do których trafia nasza pomoc.”

Oprócz realizacji zadań gminnych spółdzielnia aktywnie pozyskuje klientów na rynku komercyjnych, m.in. w zakresie usług sprzątających czy zagospodarowania terenów zieleni.

Czym jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem łączącym cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, który regulowany jest odrębną ustawą (ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych), zgodnie z którą podstawowym zadaniem spółdzielni jest reintegracja zawodowa osób zakwalifikowanych do grup defaworyzowanych, w tym między innymi osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub korzystających z określonych form państwowej pomocy socjalnej.

Spółdzielnia socjalna jest specyficznym rodzajem spółdzielni pracy, która w swej istocie nie jest nastawiona na maksymalizację zysku. Ma ona wypełniać dwie odmienne, lecz równie ważne funkcje różnych podsystemów: ekonomicznego i społecznego. W porządku ekonomicznym jej podstawową funkcją jest wytwórczość. Musi więc wytwarzać usługi lub produkty o odpowiednim poziomie jakości odpowiadającym oczekiwaniom klientów. Środkí finansowe z ich sprzedażẏ winny pokrywać́ wydatki związanę z procesem produkcji. W tym sensie spółdzielnie socjalne prowadzą przedsiębiorstwo, są więc ̨podmiotami gospodarczymi podporządkowanymį zasadom rynkowym. Z drugiej strony obowiązkiem̨ spółdzielni socjalnych jest prowadzenie działalnoścí w przestrzeni społecznej, w której́ ich podstawową funkcją ̨jest integracja społeczno-zawodowa. Na tej płaszczyźnie spółdzielnie socjalne prowadza ̨taka ̨aktywność́, ́którá służẏ wzmacnianiu istniejących̨ i tworzeniu nowych więzį społecznych, promują̨ określoné wzorce i normy postepowania, czy ogólnié rzecz biorąc,̨ służą̨̇ społecznościoḿ lokalnym.

Kociewska Spółdzielnia Socjalna będąca podmiotem, którego członkami są dwa samorządowe podmioty prawne: Gmina Pelplin oraz sąsiednia Gmina Morzeszczyn prowadzi działalność o dwojakim charakterze. Naszym nadrzędnym celem jest powrót do uregulowanego życia społecznego oraz zawodowego osób o wysokim prawdopodobieństwie wykluczenia społecznego przy jednoczesnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, które oprócz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności oraz aktywnym uczestnictwie na rynku usług komercyjnych będzie prowadzić działalność społeczną, kulturalno-oświatową oraz społecznie użyteczną.

Wyświetlono: 592

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry