Można zgłaszać kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2019 - 2023.

Starosta Tczewski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2019-2023.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są:

  • organizacje pozarządowe,
  • fundacje,
  • jednostki samorządu terytorialnego,

działające na terenie powiatu tczewskiego.

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych, złożonej na oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku, do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data wpływu do Starostwa.

Więcej informacji, w tym wzory formularzy oraz warunki zgłaszania kandydatów można znaleźć na naszej stronie internetowej:

https://ngo.powiat.tczew.pl/aktualnosci_ngo/ogloszenie-starosty-tczewskiego-w-sprawie-zglaszania-kandydatow-na-czlonka-powiatowej-spolecznej-rady-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-2019-2023.html

Wyświetlono: 389

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry