Uroczyste otwarcie dróg gminnych zrealizowanych w Gminie Pelplin w 2017

Dodano przez Redaktor, 21 września 2017 w Inwestycje, Ogólne, Ogłoszenia
0

W dniu 20.09.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie dróg gminnych zrealizowanych w Gminie Pelplin w 2017 r. W otwarciu ulicy Świerkowej w Pelplinie uczestniczył V-ce Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan  Kazimierz Smoliński, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Pan Patryk Demski, przedstawiciele wykonawcy –firmy PBD SA Starogard  : Pani Irena Nadolna-kierownik działu technicznego ,Pan Andrzej Polejewski- dyrektor ds. przygotowania i kontroli kontraktów, Pan Rafał Grabarczyk reprezentujący Spółkę Katarzyna Grabarczyk i Jarosław Meyer z Poznania, radni Gminy Pelplin, sołtysi sołectw, gdzie przeprowadzono roboty drogowe oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Pelplin. Poświęcenia drogi gminnej – ulicy Świerkowej w Pelplinie- dokonał ks. dr Janusz Szulist.

Ulica Świerkowa w Pelplinie wybudowana została jako łącznik pomiędzy odcinkiem drogi gminnej – ulicy Szkolnej a ulicą Wybickiego w Pelplinie . W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie typu rondo, przygotowane dla połączenia dalszego odcinka ulicy Szkolnej oraz ulicy Klonowej. Partnerami finansowymi gminy przy realizacji zadania byli: Spółka jawna Katarzyna Grabarczyk i Jarosław Meyer z Poznania ( właściciele obiektu, w którym zlokalizowany jest sklep PEPCO) oraz Jeronimo Martins SA ( właściciel sieci sklepów Biedronka).  W ramach zadania wybudowano odcinek jezdni bitumicznej o długości około 270 m , chodnik jednostronny, chodnik do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz kanalizację deszczową w jezdni drogi. Koszt drogi wyniósł około 702 000 zł.

Dokonano również odbioru dróg gminnych wykonanych w ramach „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych”. Cztery z nich zrealizowane zostały przez firmę „Romar” Reszczyńscy s.j. z Rokocina. Były to : droga w Rożentalu (tzw. droga przy kowalu), ulica Kolejowa w Kulicach w zakresie dojazdu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, część drogi –ul. Topolowa w Rajkowach, droga tzw. za Arkadą w Gręblinie. Drogi wykonano w różnym standardzie, w zależności od sposobu korzystania z nich, tj. drogę w zwartej zabudowie wsi Rożental wykonano z kostki betonowej ( jako kontynuację rozpoczętej wcześniej inwestycji), drogi w Gręblinie i w Kulicach wykonano z płyt JOMB- jako drogi dojazdowe do budynków oraz przystosowane do ruchu sprzętu rolniczego, natomiast drogę w Rajkowach jako drogę typowo rolniczą – dojazd do pól- z płyt drogowych.

Wizytacją objęto również drogę zrealizowaną w Międzyłężu- zjazd na Stary Międzyłęż. Wykonawcą robót była firma Kewar Krzysztof Warczak z Ropuch. Zakres  prac obejmował przełożenie pozapadanych odcinków drogi z kostki kamiennej. Należy nadmienić, że droga wykonana została przed laty przez mieszkańców sioła Stary Międzyłęż.

Wartość dróg zrealizowanych w ramach „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych” wyniosła 505 000 zł i stanowi I etap zadań zrealizowanych w ramach tego programu.

Należy nadmienić , że w tym roku realizowane  jeszcze będą inne zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg, tj. przebudowa ulicy Strzelnica ( realizowana wspólnie z Powiatem Tczewskim), przebudowa ulicy Sambora – odcinek do mostu drewnianego na rzece Wierzycy       (dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych), budowa drogi do Nowego Dworu – odcinek długości około 300 m (realizowana przy współudziale środków Województwa Pomorskiego jako droga dojazdowa do gruntów rolnych) oraz droga pożarowa z Rajków do Nadleśnictwa Bukowiec ( zadanie realizowane w partnerstwie z Lasami Państwowymi i Powiatem Tczewskim).