Uczeń najlepszą inwestycją

Dodano przez Redaktor, 26 lutego 2014 w Ogólne, Szkoły
2

Gmina Pelplin od kilku lat pozyskuje środki na realizacje projektów, które mają na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów.

Miło nam więc poinformować, że i w tym roku Gmina Pelplin znalazła się w gronie beneficjentów organizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego reprezentującego Samorząd Województwa Pomorskiego. W ramach ogłoszonego konkursu Nasza Gmina weźmie udział aż w dwóch projektach, których dofinansowanie wyniesie 950.000 złotych.

Pierwszy projekt pt. „Nowoczesne szkoły podstawowe w Gminie Pelplin” zakłada udział 616 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych Gminy. W ramach tego projektu realizowane będą zajęcia rozwijające i wyrównawcze mające na celu poprawę wyników egzaminów szóstoklasistów. Przyznane środki pozwolą na zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz wdrożenie innowacyjnego programu efektywnego zarządzania w każdej ze szkół. Wartość projektu to 509.922,40 zł z czego uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 443.122,40 zł, resztę stanowi wkład własny niepieniężny Gminy. Przedsięwzięcie obejmie każdą szkołę podstawową na terenie gminy, która będzie korzystała z dofinansowania do dodatkowych zajęć oraz wzbogaci jej zaplecze pomocy dydaktycznych. Program efektywnego zarządzania placówką pozwoli w sposób nowoczesny usprawnić jej funkcjonowanie oraz wpłynie na poprawę jakości nauczania.

Drugi projekt pt. „Nowoczesne Gimnazja w Gminie Pelplin” zakłada udział 520 uczniów we wszystkich gimnazjach Gminy. Projekt pozwoli na realizację zajęć rozwijających zdolności uczniów oraz zajęć wyrównawczych. Działania te mają na celu poprawę wyników egzaminów gimnazjalnych, cel ten jest szczególnie ważny dla oświaty w Naszej Gminie. Również ten projekt przewiduje zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych w celu doskonalenia jakości i efektywności kształcenia. Wartość projektu to 581.533,80 zł z czego uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 505.003,80 zł, resztę stanowi wkład własny niepieniężny Gminy Pelplin. Zajęcia w ramach tego projektu skierowane są zarówno do uczniów zdolnych oraz tych, którzy potrzebują zajęć wyrównawczych w celu zestandaryzowania poziomu wiedzy.

Przedstawione projekty zarówno na etapie szkoły podstawowej jak i gimnazjum realizowane przez Gminę Pelplin stanowią część progresywnego programu doskonalenia jakości i efektywności kształcenia uczniów. Działania te pozwolą zharmonizować wiedzę uczniów, co bezpośrednio wpłynie na poprawę wyników egzaminów, do których będą przystępowali. Planowany czas trwania projektów wynosi piętnaście miesięcy.

Obecnie w trakcie negocjacji są ustalenia szczegółowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Z całą pewnością gmina Pelplin otrzyma dofinansowania na konkretne działania zawarte w treści projektu jako jedna z nielicznych gmin Powiatu Tczewskiego.
Ponadto w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie realizowany będzie trzeci projekt przez Fundację Jedynka Dzieciom pod tytułem „Jedynka Dzieciom”, w którym Gmina Pelplin będzie brała udział jako Partner.

Łączny budżet projektu wynosi 381.463,35 zł, który również został dofinansowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego reprezentującego Samorząd Województwa Pomorskiego, działaniami projektowymi zostanie objętych 60 uczniów.

Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to znaczy posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Starostwa Powiatowego w Tczewie. Celem projektu jest zwiększenie ilości zajęć dodatkowych oraz ich efektywności w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji między innymi matematycznych, fizycznych, ICT oraz stworzenie szkolnego ośrodka kariery.

Wychodząc naprzeciw problemom i oczekiwaniom tej grupy uczniów, Fundacja Jedynka Dzieciom zaproponowała wdrożenie programu zajęć dodatkowych, półkolonii naukowych z robotyki i zajęć eksperymentalnych, Festiwalu Ścisłonauki, oferty logopedyczno-wyrównawczo-rewalidacyjnej i doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu wyrównania szans rozwojowych w stosunku do rówieśników.

Jesteśmy więc w gronie tych gmin w Polsce, które realizują coraz więcej projektów mających na celu podniesienie efektów oraz jakości kształcenia i wychowania uczniów.

(ROOiB)