Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016

Dodano przez Redaktor, 12 sierpnia 2015 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można odbierać i składać w Referacie ds. Społecznych ul. Mickiewicza 23 od dnia 1 sierpnia 2015 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 Załączniki  do  wniosku o  przyznanie  świadczeń z  funduszu  alimentacyjnego

1. Osoby składające wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 do wniosku dołączają niżej wymienione dokumenty
(w przypadku kopii – oryginały do wglądu):

 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • Zaświadczenia o dochodzie za 2014 rok podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego pełnoletniego członka rodziny, wydane
  przez Urząd Skarbowy, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu;

b) należnego podatku;

c) składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu;

lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające
informacje o wysokości:

a) dochodu;

b) należnego podatku;

c) składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu;

 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
  przez osoby fizyczne uzyskanym w 2014 roku (załącznik nr 3);
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w 2014 roku (załącznik nr 4);
 • zaświadczenie lub oświadczenie każdego członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 r. – pełna wysokość składki 9% (załącznik nr 6);
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika)
  lub oświadczenie, stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w 2014 roku;
 • kopia dokumentu stwierdzającego wiek osoby uprawnionej (akt urodzenia);
 • kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem potwierdzona przez komornika;
 • kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej w roku szkolnym 2015/2016;
 • rolnicy dołączają do wniosku kopię nakazu płatniczego za rok 2014 lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2014 r. należy przedstawić dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty (np. umowa o pracę, wpis do ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie);
 • w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2015 r. należy przedstawić kopię umowy o pracę
  i zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 • w przypadku utraty dochodu należy przedstawić dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT 11 za 2014 r., dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gospodarczej, zaświadczenie)
 • w przypadku nie podejmowania zatrudnienia należy złożyć oświadczenie o rejestracji w PUP;

Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę napisaną własnoręcznie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.