Stop Absurdom Śmieciowym

Dodano przez Redaktor, 30 kwietnia 2015 w Ogólne
0

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi akcję Stop Absurdom  Śmieciowym,  mającą na celu przypomnienie mieszkańcom o ich prawach i obowiązkach oraz ograniczenie nielegalnego procederu. W ramach akcji przyjmowane są zgłoszenia nielegalnych miejsc składowania i magazynowania odpadów.

Od 1 lipca 2013r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Zebrane środki mają pokryć koszt: odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym system, ma na celu rozwój segregacji, zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, a także wyeliminowane dzikich wysypisk śmieci.

Pomimo tego, że od lipca 2013r. gminy przejęły obowiązek a opłata na rzecz gminy jest obowiązkowa, część mieszkańców decyduje się na samodzielne, niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów. W dalszym ciągu aktualny jest problem zalegania odpadów w przydrożnych rowach, lasach czy też na polach.

Na stronie internetowej Inspektoratu umieszczono specjalny formularz, przez który można zgłaszać dzikie wysypiska śmieci. Dodatkowo zgłoszenia oraz wszelkie informacje w sprawie składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych udzielane są pod numerem telefonu 58 765 95 59.

Osobę dokonującą zgłoszenia prosi się o podanie podstawowych informacji dotyczących: rodzaju odpadów, miejsca ich złożenia, ewentualnie wskazanie kto był ich posiadaczem. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie miejsca zalegania odpadów, umożliwiające ich lokalizację.

Interwencje będą przekazywane do wójtów burmistrzów lub prezydentów miast, w szczególnych przypadkach regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach:

  1. „Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
  2. W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.
  3. Nakaz usunięcia odpadów, o którym mowa w ust. 2, z terenów zamkniętych oraz z nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu – wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowisk”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina również, że składowanie odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej z ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny lub odpowiedzialności za wykroczenie z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Aby zgłosić nielegalne magazynowanie lub składowanie odpadów, można również skorzystać z elektronicznego formularza. Wzór formularza elektronicznego znajduje się na stronie www.gdansk.wios.gov.pl.