Rozpoczął się konkurs dla małych i średnich firm

Dodano przez Administrator, 14 stycznia 2013 w Ogólne
0

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 „Małe i średnie przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.  Konkurs potrwa do 29 marca 2013 r.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wyniesie 400 tys. pln. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie będzie mogła przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w małych przedsiębiorstwach oraz 40 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach.

Dofinansowaniu, zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WP  będą podlegały następujące typy projektów:
1) budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług;
3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;
5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
6) informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług).

Szczegółowa dokumentacja dotycząca zasad naboru projektów w konkursie dostępna jest na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza SA.

Zapraszamy do udziału!

(ARP)