Reforma oświaty w Gminie Pelplin

Dodano przez Redaktor, 4 września 2017 w Ogólne, Szkoły, Urząd
0

Od września 2017 r. ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum ulegnie przekształceniu. Od roku szkolnego 2017/2018 powstaną: 8-letnia szkoła powszechna, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 5-letnia dwustopniowa szkoła branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem i 2-letnim drugim stopniem.

Co to oznacza dla dzieci i ich rodziców? Istniejące do tej pory gimnazja wchodzące w skład zespołów szkół, włączone zostaną do szkół podstawowych – na terenie gminy będzie zatem 6 szkół podstawowych. W związku z tym zmieni się również nazwa jednej ze szkół – nie będzie już Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie a Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie, zaś 6-letnia Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach, od 1 września 2017 roku będzie 8-letnią Szkołą Podstawową. Pozostałe szkoły pozostaną przy swoich nazwach do momentu całkowitego wygaśnięcia gimnazjów, tj. 1 września 2019 roku, zaś po tym terminie ich nazwa zmieni się z obecnej – Zespół Kształcenia i Wychowania, na – Zespół Szkół lub Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pelplinie/Rudnie/Kulicach/Rajkowach.

Zmiana struktury szkolnej pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych. Podczas Sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli Uchwałę nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Wcześniej projekt sieci szkół został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. W związku z Uchwałą nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 marca 2017 r., na terenie Gminy Pelplin obowiązuje 6 obwodów szkół: ZKiW Nr 1 w Pelplinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Pelplinie, ZKiW w Rudnie, ZKiW w Kulicach, ZKiW w Rajkowach oraz SP w Małych Walichnowach. Zasięg każdego z obwodów, określony jest ww. uchwałą, i dostępny jest do wglądu w każdej szkole na terenie Gminy Pelplin, poniżej w załączniku oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, sieć szkół publicznych jest zorganizowana w taki sposób, aby możliwe było spełnianie przez wszystkie dzieci obowiązku szkolnego. Niemniej, w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza: – 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych, – 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka.

W razie pytań dotyczących przebiegu reformy oświaty w Gminie Pelplin bądź dowozu do szkół można kontaktować się z pracownikami Referatu Społecznego i Promocji pod numerem 58 536 12 61 w.15.

W roku szkolnym naukę rozpocznie 1567 uczniów, zaś w przedszkolach, w 26 oddziałach funkcjonujących na terenie gminy Pelplin będzie 555 dzieci.

 informacja obwody dla szkol