Pożyczka na zatrudnienie

Dodano przez Redaktor, 7 sierpnia 2018 w Biznes i Gospodarka, Ogólne
0

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. rozpoczął nabór wniosków o Pożyczkę na zatrudnienie na wsparcie w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji pracowników.

Pożyczka na zatrudnienie dostępna jest w ramach Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego i służyć ma przezwyciężeniu zwiększającego się braku odpowiednich kadr na rynku pracy w województwie pomorskim.

O Pożyczkę na zatrudnienie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 300 tys. zł na okres do 60 m-cy, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.
Roczne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,93% na warunkach pomocy de minmis, bez  dodatkowych opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.

Pożyczka na zatrudnienie przeznaczona jest na:
• pozyskania nowych pracowników, zwłaszcza z terenu spoza województwa pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia,
• stworzenia nowych stanowisk pracy,
• podniesienia kwalifikacji pracowników.

Ze środków pożyczki na zatrudnienie finansować można wydatki związane m.in. z:
* kosztami usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowaniem i zamieszczaniem ogłoszeń o pracę,
* zatrudnieniem nowych pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
* organizacją płatnych praktyk i staży dla uczniów, studentów, absolwentów,
* podniesieniem kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych, podyplomowych,
* relokacją pracowników, w tym: finansowanie kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego,
* otrzymaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce, w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców,
* finansowaniem kosztów związanych z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych, wypoczynkiem pracowników i ich rodzin, pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi pracowników.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przeznaczy ponad 6 mln zł na Pożyczkę na zatrudnienie. Wnioski składać można w centrali w Gdańsku oraz w oddziałach spółki. Szczegóły produkty tutaj.

Więcej informacji:
Pomorski Fundusz Pożyczkowy o/ Tczew
ul. Obrońców Westerplatte 3
Dom Przedsiębiorcy I piętro pok. 12
83-110 Tczew
tel. kom. 607 927 167
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl