Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2012/2013

Dodano przez Administrator, 31 lipca 2012 w Ogólne, Szkoły
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013.

Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Pelplin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
–    bezrobocie,
–    niepełnosprawność,
–    ciężka lub długotrwała choroba,
–    wielodzietność,
–    brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
–    alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w  art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64, poz. 593  z późn. zm.) – tj. 351,00 zł netto.

Szczegółowe zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej określa Uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na pisemny wniosek uprawnionego złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w terminie od 1 września do 15 września 2012 r.
Uprawnionymi do złożenia wniosku są:
1.      rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich,
2.      pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów,
3.      dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin w drodze decyzji administracyjnej.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Referacie ds. Społecznych, Pelplin, ul. Mickiewicza 23 w terminie od 1 września 2012 r. do 15 września 2012 r. w godz. pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. wszystkie dochody netto uzyskane w miesiącu sierpniu 2012 r.:
    zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
    zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
    zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
    zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej
na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej zawierającego informację o wysokości przychodu pomniejszonego
o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem  należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,
    zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu zawierającego informację o formie opodatkowania oraz dowodu opłacenia składek Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
    decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
    decyzje starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz o utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku
dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu
w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
    oświadczenia, jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie osiąga dochodów z jakiejkolwiek pracy zarobkowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
    decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
    orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
    zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych zasiłków okresowych lub decyzję
o przyznaniu zasiłku okresowego,
    wyrok  sądu potwierdzający wysokość przyznanych alimentów,
    oświadczenia o wysokości  otrzymywanych alimentów,
    zaświadczenia o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
    zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego uczęszczania do szkoły – dotyczy  uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz uczniów, dla których organem prowadzącym nie jest gmina,
    inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny ucznia.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi po 15 września 2012 r.

Formularze wniosku oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin dostępne będą:
1.    w Referacie ds. Społecznych, Pelplin, ul. Mickiewicza 23 od dnia 1 sierpnia 2012 r.,
2.    na stronie internetowej www.pelplin.pl od 1 sierpnia 2012 r.,
3.    w sekretariatach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin.

Szczegółowych informacji udziela w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie, Referat ds. Społecznych – insp. ds. Świadczeń i Promocji Zdrowia (Dorota  Jendruszewska) – tel. 536-48-28 lub 536-38-60.

 

About the Author

AdministratorView all posts by Administrator