Pelplińska Karta Dużej Rodziny

Dodano przez Redaktor, 29 lipca 2015 w Karta Dużej Rodziny, Ogólne, Ogłoszenia
0

Informujemy, że Rada Miejska w Pelplinie podjęła uchwałę Nr VIII/51/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”. Uchwała wejdzie w życie dnia 28 lipca 2015 r.

Program „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” skierowany jest do  rodzin wielodzietnych
oraz rodzin zastępczych i rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka, zamieszkujących
na terenie Gminy Pelplin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulg i zniżek wprowadzonych
w ramach programu jest Karta Dużej Rodziny wydana zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

Osoby uprawnione w ramach posiadanej Karty Dużej Rodziny mają prawo do ulg i zniżek:

1)   Ulga w korzystaniu ze żłobka w wysokości określonej we właściwej uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin.

2)   Ulga w wysokości 50 % w opłatach za korzystanie dziecka z przedszkoli, określona
we właściwej uchwale Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia publicznych przedszkoli.

3)   Świadczenie nieodpłatnych usług pomocy i informacji prawnej.

4) Ulga w wysokości 40% ogólnej  stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie Nr VIII/51/15 z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”.

Zachęcamy do złożenia wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

uchwała_PKDR