Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim II”.

Dodano przez Redaktor, 1 września 2016 w Biznes i Gospodarka, Ogólne, Ogłoszenia
0

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji

na rynku pracy w powiecie tczewskim II”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 228 (126K, 102M) osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których został ustalony profil pomocy I lub II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru powiatu tczewskiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 228 (126K,102M) osób bezrobotnych z grupy docelowej.

Cele szczegółowe są następujące:

- aktywizacja zawodowa rozumiana jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej        3 miesiące zatrudnienia, co najmniej: 33% uczestników w wieku 50 lat i więcej; 39% kobiet; 33% osób z niepełnosprawnościami; 30% osób długotrwale bezrobotnych; 38% uczestników o niskich kwalifikacjach (dotyczy uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie /nie wliczając uczestników, którzy podjęli samozatrudnienie dzięki wypłaconym w projekcie środkom na podjęcie działalności gospodarczej/);

 -poprawa zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

- diagnoza uczestników projektu (IPD) dla 228 (126K, 102M) osób;

- przeprowadzenie szkoleń zawodowych (w tym indywidualnych) oraz w zakresie przedsiębiorczości dla 143 osób (65K, 78M) /szkolenia zawodowe – 93 osoby (45K, 48M); szkolenia w zakresie przedsiębiorczości– 50 osób (20K, 30M)/;

- organizacja staży dla 65 osób (55K, 10M);

- działania związane z przyznawaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób (20K, 30M) /po szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości/;

- działania związane z zatrudnianiem uczestników w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób (6K, 14M).

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci  pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym.

Głównym efektem projektu będzie podjęcie i utrzymanie przez uczestników zatrudnienia przez co najmniej 3 miesiące. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie (nie wliczając osób, które podejmą samozatrudnienie w projekcie) na poziomach wskazanych w celach szczegółowych.

 

Wartość projektu: 2.331.840,50zł

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 85% wartości projektu (1.982.064,43zł)