Otwarty konkurs ofert dla NGO

Dodano przez Administrator, 2 stycznia 2013 w NGO, Ogólne
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza z dniem 2 stycznia 2013 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2013 roku

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem i będą wykonywane na rzecz mieszkańców gminy Pelplin.

W 2013 roku Gmina Pelplin będzie wspierać realizację zadań publicznych w obszarze:
1)    turystyki i krajoznawstwa;
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
4)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5)    promocji i organizacji wolontariatu;
6)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7)    wypoczynku dzieci i młodzieży

Na realizację wyżej wymienionych zadań w budżecie gminy przewidziano środki w wysokości 50 000 zł.

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2013 roku, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin,  z adnotacją „Konkurs ofert 2013 – …. (nazwa zadania)”. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2013 roku
Wzór oferty
Wzór sprawozdania końcowego