Otwarty konkurs ofert dla NGO

Dodano przez Redaktor, 16 lutego 2016 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza z dniem 20.01.2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2016 roku w obszarze:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) wzbogacenie życia kulturalnego Pelplina poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, konkursy i warsztaty wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy

b) rozwój projektów wydawniczych (książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne) związane z Pelplinem promujących aktywne uczestnictwo w kulturze;

c) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji   kulturowych Pelplina i jego mieszkańców.

d) wzbogacenie obchodów 85 lecia nadania praw miejskich dla Pelplina.

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja zajęć sportowych, konferencji, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, w szczególności o charakterze otwartym;

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,

3)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

a)  poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne

b) organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Pelplin,

4)  wypoczynku dzieci i młodzieży:

a)  organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży;

b) organizacja wypoczynku stacjonarnego:

-        półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w  określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy),

-        „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży realizowana pod opieką wychowawcy),

5)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)  edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje itp.)

b) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

6)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) organizacja zajęć rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym;

b) organizacja różnorodnych form wypoczynku, wycieczek oraz spotkań rekreacyjnych
i integracyjnych o charakterze otwartym.

Wchodzących w skład zadań priorytetowych wymienionych w programie współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art.3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem i będą wykonywane na rzecz mieszkańców gminy Pelplin.

Oferty należy składać do dnia 19.02.2016 roku, w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin,  z adnotacją „Konkurs ofert 2016  – …. (nazwa zadania)”. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia <SKMBT_C22016012016000>

Do pobrania: