Odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 31 października 2012 w Ogólne, Rada Miejska
0

W dniu 30 października 2012 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, którą otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Mirosław Chyła. Sesja ta miała uroczysty charakter ponieważ w pierwszej jej części wręczone zostały nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dyrektorom i nauczycielem gminnych placówek oświatowych z okazji święta Edukacji Narodowej, akty nadania nauczycielom mianowanym, stypendia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagrody i wyróżnienia  Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.  Wręczone zostały również nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „Kocham, lubię, szanuje …nie śmiecę”.

 

W sesji uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tadeusz Błędzki, Sekretarz Gminy Jolanta Ligmanowska, Skarbnik Gminy Maria Sławińska, Sołtysi z terenu Gminy Pelplin, oraz licznie zaproszeni goście a wśród nich Wojciech Szambowski Prezes „Pelkom” Sp. z o.o., Dorota Sakowska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie, Maria Pańczyk Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie. W tej sesji swoją obecnością zaszczycili nas bardzo licznie  przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu gminy Pelplin a w śród nich dyrektorzy, nauczyciele jak również dzieci i młodzież ze swoimi rodzicami.

 

Miłym akcentem sesji był występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie, które zaprezentowały na scenie program muzyczno wokalny. Po występie Mirosław Chyła Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie poprosił Andrzeja Stanucha Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o rozpoczęcie uroczystego wręczenia nagród, aktów nadania, stypendiów i wyróżnień. W swoim wystąpieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin złożył ponowne życzenia z okazji święta Edukacji Narodowej, podziękował za pracę jaką nauczyciele wkładają w rozwój nowych pokoleń i życzył wytrwałości i radości z pracy jaką wykonują. Następnie wręczył nagrody wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom oraz akty nadania nauczycielom mianowanym. Kierując słowa do dzieci i młodzieży podkreślił, że nauka jest najważniejsza a wykształcenie przekłada się na rozwój i wzrost całych społeczeństw. Wyraził również słowa uznania dla dzieci i młodzieży, która wyróżnia się swoimi talentami artystycznymi i sportowymi promując również w ten sposób Miasto  i Gminę Pelplin. Po wręczeniu stypendiów, nagród i wyróżnień wszyscy uczestnicy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Po krótkiej przerwie i sprawach regulaminowych radni oraz zaproszeni goście wysłuchali informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.

 

Następnie zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad omówiono główny punk sesji jakim była:
•  Ocena przebiegu realizacji Uchwały Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zlecenia gminnej osobie prawnej „Pelkom” Sp. z o.o. w Pelplinie wykonywania niektórych zadań Gminy oraz upoważniania w tym zakresie Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
•   zmiany uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Pelplin na rok 2012;
•  zamiany Uchwały Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego;
•  nie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego;
•    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013;
•  trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjalnym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne;
•    uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie;
•    zmiany uchwały Nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012;
•   uchwały Nr IV/110/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Pelplin na lata 2012 – 2038;
•   obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013.

About the Author

AdministratorView all posts by Administrator