Od 1 stycznia 2014 r. – nowe świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

Dodano przez Redaktor, 22 stycznia 2014 w Ogólne, Ogłoszenia
2

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r.
do 30 kwietnia 2014 r. wynosi miesięcznie:

1)   dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł;

2)   dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł;

3)   dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł.

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

  • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
  • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane będą od 2.01.2014 r. w Referacie ds. Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, ul. Mickiewicza 23 w godzinach pracy urzędu.