Konsultacje Programu Współpracy z NGO na 2019 rok

Dodano przez Redaktor, 13 listopada 2018 w NGO, Ogólne
0

Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Pelplin i/lub działają na rzecz mieszkańców gminy Pelplin, na temat wyżej wymienionego Programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Projekt Programu Współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.pelplin.pl, na stronie UMiG Pelplin – www.pelplin.pl oraz w formie papierowej w Referacie Społecznym i Promocji UMiG Pelplin.

Swoje uwagi i opinie do Programu, organizacje mogą przekazać w niżej wymienionych formach:
1) Drogą elektroniczną na adres ngo@pelplin.pl w terminie: 5-14 listopada 2018 r.
2) Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

Protokół zawierający wyniki konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr LIX/390/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania niektórych aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., poz. 3464).

Zarządzenie ws. ogłoszenia konsultacji
Program Współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy z NGO na 2019 rok
Formularz konsultacji na 2019 rok