Komisje Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Redaktor, 22 maja 2015 w Ogólne, Rada Miejska
0

W dniu 26 maja  2015 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie  (Plac Grunwaldzki 4) w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza  odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Pelplinie.

Materiały wnoszone na sesję:

 1. Informacja z realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2012 roku  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin (druk nr 58)
 2. Informacja o funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Pelplinie (druk nr 59)
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części zabudowanej nieruchomości (druk nr 60)
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok (druk nr 61)
 5. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 62)
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk nr 63)
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” (druk nr 64)
 8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek Lolek w Pelplinie (druk nr 65)
 9. Projekt uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których Gmina Pelplin jest organem prowadzącym (druk nr 66)
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej w Pelplinie (druk nr 67)
 11. Interpelacje i zapytania.

 Materiały komisyjne:

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

 1. Posiedzenie wyjazdowe
  - Ocena stanu infrastruktury sportowej na ternie gminy – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Zapoznanie się i wniesienie poprawek do regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta
  i Gminy Pelplin.

Komisja Porządku i Ochrony Środowiska:

 1. Posiedzenie wyjazdowe
  - analiza funkcjonowania  oczyszczalni ścieków, ujęcia wody,
  - informacja nt. funkcjonowania wodociągów z uwzględnieniem jakości wody

Komisja Budżetu i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego:

 1. Analiza wydatkowanego budżetu za I kwartał 2015 roku.

Zaproszenie