Posiedzenie Komisji Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pelplinie.

Dodano przez Redaktor, 16 listopada 2016 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska
0

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22  listopad 2016 roku o godz. 8.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4) odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pelplinie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Ocena ładu i porządku na terenie  miasta i gminy
2.    Informacja o zapewnieniu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin
Materiały wnoszone na sesję:
1.    Ocena stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Pelplin (druk nr 242)
2.    Informacja o realizacji zadań Gminy w zakresie oświaty w roku szkolnym 2015/2016
(druk nr 243)
3.    Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Pelplin do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) (druk nr 244)
4.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej na terenie Gminy Pelplin zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (druk nr 245)
5.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części działek ewidencyjnych oznaczonych: nr 22/11 w obrębie geodezyjnym Pelplin oraz nr 467/17
i 467/19 w obrębie geodezyjnym Rajowy (druk nr 246)
6.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ulicy Mickiewicza – dz. Geod. 199/4 (druk nr 247)
7.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin dla obszaru obejmującego część działki ewidencyjnej nr 68/4 w obrębie geodezyjnym Ropuchy (druk nr 248)
8.    Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pelplin (druk nr 249)
9.    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin opłaty prolongacyjnej (druk nr 250)
10.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 251)
11.    Projekt uchwały w sprawie określenia sposobów i warunków realizacji zadań własnych Gminy Pelplin przez stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej (druk nr 252)
12.    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie (druk nr 253)
13.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2016 – 2023 (druk nr 254)

14.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 255)

15.    Interpelacje i zapytania

Beata Kwiatkowska
Przewodnicząca Komisji