IX Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Redaktor, 1 lipca 2015 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska
0

W dniu 29 czerwca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. B. Sychty
w Pelplinie obyła się  IX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, którą otworzył i przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła.

Miłym akcentem sesji było wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „25-lecie Samorządności  Polskiej”.

Po sprawach regulaminowych oraz wysłuchaniu informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego z prac w okresie między sesjami radni przeszli do zatwierdzonego porządku obrad, gdzie podjęte zostały uchwały w sprawie:

-        zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

-        zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-        sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tczewie

-        utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Pelplin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego planowanego na dzień 6 września 2015 roku

-        zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin

-        zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”

-        zmiany Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Bardzo ważnymi punktami  tej sesji było jednomyślne podjęcie przez radnych uchwał
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pelplin oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Pelplin.

Wysłuchano również informacji z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Pelplin w I półroczu roku 2015, sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Pelplin na lata 2013 – 2015 za rok 2013 i 2014 rok, sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2011 – 2013 za 2013 rok oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2014 – 2018 za 2014 rok

(RM)