Informacja z przeprowadzonego naboru przedstawicieli organizacji do składu Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020

Dodano przez Redaktor, 30 sierpnia 2017 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w przeprowadzonym naborze przedstawicieli organizacji do składu Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020 nie zgłoszono żadnego kandydata, w związku z czym, nie tworzy się przedmiotowej Rady na kadencję 2017-2020.

Nabór do Rady prowadzono w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r., który następnie, z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów, przedłużono o kolejne 30 dni, to jest do dnia 28 sierpnia 2017 r.

Możliwość przedłużenia naboru do Rady wynikała z zapisów § 3 pkt 5 uchwały nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z którymi, w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż siedmiu kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przedłuża nabór o kolejne 30 dni.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3  oraz § 3 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie, o której mowa wyżej, Rada składa się z dziewięciu członków, w tym pięciu przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na terenie gminy Pelplin spośród zgłoszonych co najmniej siedmiu kandydatów. W związku z powyższym na tę chwilę nie ma możliwości powołania Peplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017 – 2020.

Ponowne powołanie Rady, zgodnie z art. 41e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), będzie możliwe na wspólny wniosek co najmniej pięciu organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność na terenie gminy Pelplin, po przeprowadzeniu naboru w trybie określonym w uchwale nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Informacja z przeprowadzonego naboru przedstawicieli organizacji do składu Pelplińskiej Rady Działalności Pozytku Publicznego na lata 2017-2020