INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ULICY OSIEDLE POM W RUDNIE

Dodano przez Redaktor, 5 grudnia 2017 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska
0

Pelplin, 04.12.2017 roku.

Szanowni Mieszkańcy

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ULICY OSIEDLE POM

            Uprzejmie informuję, iż Rada Miejska w Pelplinie w dniu 24 października 2017 roku podjęła uchwałę Nr XLVII/309/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Rudno, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego ( Dz. U. z 2017 poz. 3872) .

            Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy :

1) ul. Osiedle POM na ul. Osiedle Pomorskie

Zgodnie z podjęta uchwałą nowe nazwy ulic obowiązują od 28 listopada 2017 r. numery porządkowe nieruchomości pozostają takie same jak dotychczas.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach
i instytucjach.

 • Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność,  a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
 • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia  w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach
  i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
 • Zmiana adresu z związku ze zmianą nazwy ulicy dokonana będzie z urzędu.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.
 • O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej
  i gazu , operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.