Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o ofercie złożonej przez Klub Sportowy Jedynka Pelplin

Dodano przez Redaktor, 14 lutego 2017 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Zgodnie z art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Gmina Pelplin może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym. Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Dnia 09.02.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Jedynka” Pelplin z siedzibą w Pelplinie, ul. Sambora 5a.

Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Proponowana kwota dotacji wynosi 10 000 złotych. Na uwagi dotyczące oferty oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 21.02.2017 r. Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@pelplin.pl

Oferta, o której mowa dostępna jest <tutaj>