Dofinansowania z WFOŚiGW

wfosigw

Czyste Powietrze Pelplina 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn: „Czyste Powietrze Pelplina 2017”, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub kotłem opalanym biomasą.

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło likwidację 22 źródeł ciepła w tym: 20 kotłów węglowych i 2 pieców kaflowych i zastąpieniu ich 7 kotłami opalanymi biomasą oraz 14 kotłami opalanymi gazem. Modernizacja dotyczy w 17 przypadkach budynków jednorodzinnych, w pozostałych 4 przypadkach budynków wielorodzinnych

Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Pelplin, a WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-3/216/2017 z dnia 27 września 2017 roku.

Rzeczywisty koszt kwalifikowany zadania wyniósł 324 506 zł.  Kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW  na realizację zadania wyniosła 76 870 zł (23,7 %). Środki pochodzące z gminy Pelplin wyniosły 42 588, 20 zł (13,12 %), pozostałą część kosztów 205 047,80 zł ponieśli mieszkańcy (60,52 %).

W wyniku podjętych działań osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

- pyły ogólne  – 2,137 (Mg/rok)

- SO2  – 1,043 (Mg/rok)

- NOx  – 0,028

-  CO  – 4,778 (Mg/rok)

- CO2  – 125,912 (Mg/rok)

- emisja równoważna – 9,711 (Mg/rok).

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na terenie miasta i gminy Pelplin poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2017.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2017”, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/.

Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Pelplin, a WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-3/154/2017/AZBEST-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin.  Dotacje przeznaczone były dla: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnym. Zadanie powyższe obejmowało demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z 14 obiektów w tym: z 8 budynków mieszkalnych oraz 6 budynków gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin oraz zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z 11 nieruchomości  nieprzeznaczonych do składowania azbestu. Właścicielami obiektów z których zdemontowano oraz unieszkodliwiono azbest były osoby fizyczne, które zgłosiły do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Pelplina na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ”SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOS i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest przy udziale środków udostępnionych w ramach tego. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwiania ok 6066 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych ( 89, 817 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 34 992 zł. 25 % (8 748 zł  ) kosztu tego zadania to udział  środków własnych wnioskodawcy, natomiast pozostałe 75 % (26 244 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków  WFOŚ i GW w Gdańsku.

Zadanie: Gmina na (P)tak – kompleksowy program edukacyjny o zimowym dokarmianiu ptaków.

Zadanie: Gmina na (P)tak – kompleksowy program edukacyjny o zimowym dokarmianiu ptaków.

W dniu 21.07.2016 r. Gmina Pelplin zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie j.w. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20.000,00 zł.

W ramach umowy Gmina Pelplin uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW w wysokości 15.000,00 zł, co stanowiło 75,00% wartości całkowitej zadania.

Opis zadania:

Zadanie ma na celu edukację i propagowanie wiedzy o zimowym dokarmianiu ptaków wśród mieszkańców gminy Pelplin. Oprócz wiedzy teoretycznej, którą mieszkańcy nabędą podczas przeprowadzonych zajęć i konferencji będzie również możliwość otrzymania własnego karmnika wraz z karmą i akcesoriami.
Zainstalowany zostanie również pokazowy karmnik, który podczas okresu zimowego będzie można podglądać na żywo w internecie.

Sprawozdanie z realizacji zadania.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców gminy Pelplin. 6 grudnia 2016 roku podczas Mikołajek rozdano wszystkie 100 karmników wraz z karmą i akcesoriami. Już po kilku dniach można było zauważyć w mieście dużą ilość karmników z logo WFOŚiGW. Mieszkańcy chętnie fotografowali karmniki oraz ptaki które „gościły” w karmniku. Dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz ptaków cieszył się też karmnik „pokazowy”, w szczytowych momentach transmisję online oglądało kilkadziesiąt osób

Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rombark

Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rombark.

W dniu 15.12.2015 r. Gmina Pelplin zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie j.w. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1.127.141,00 zł.

W ramach umowy Gmina Pelplin uzyskała pożyczkę ze środków WFOŚiGW w wysokości 600.000,00 zł, co stanowiło 53,23% wartości całkowitej zadania.

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z oczyszczalnią kontenerową ścieków i przepompowniami oraz wylotem brzegowym oczyszczonych ścieków do istniejącego systemu melioracyjnego. Inwestycja miała na celu zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków sanitarnych z poszczególnych zabudowań popegeerowskiej wsi Rombark ( Gmina Pelplin) do kontenerowej oczyszczalni ścieków .

Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej na terenie najbardziej oddalonej od miasta Pelplin wsi popegeerowskiej. Z tego względu nieekonomicznym było włączenie do istniejącej sieci , a jedynym możliwym rozwiązaniem była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków.

Gmina Pelplin przejęła z Agencji Nieruchomości Rolnych mienie w postaci zbiornika na ścieki typu Imhoff wraz z siecią sanitarną wybudowaną dla obsługi budynków wielorodzinnych , zamieszkałych przez byłych pracowników PGR. Mienie, ze względu na znaczną degradację , nie mogło zostać zaadaptowane dla potrzeb nowej inwestycji- całość mienia przejęta została bez uprzedniego doprowadzenia do należytego stanu technicznego. Sieci kanalizacyjne sprowadzające ścieki do zbiornika Imhoff były nieszczelne, studzienki kanalizacyjne posiadały nieszczelne dna i wykazywały rozszczelnienie na złączach. Zbiornik Imhoff już dawno przestał pełnić funkcję oczyszczania ścieków, wręcz odwrotnie; wylewające się ścieki poza zbiornik i zaleganie dopływających ścieków  w komorach stanowiły zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz dla otaczającego środowiska naturalnego. Ten stan infrastruktury sprawił, że nastąpiła konieczność całkowitej wymiany  infrastruktury kanalizacyjnej to w terminie natychmiastowym- pogarszający się z każdym dniem stan urządzeń zaczął stanowić realne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Sprawozdanie z realizacji zadania.

Zadanie realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Zakład Instalacji Sanitarnych i c.o. Jan Miętki z Liniewa. W ramach zadania wybudowano sieć grawitacyjną PCV 160-315 o łącznej długości 542,30 m , sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości 438,50 m , 2 przepompownie ścieków i kontenerową oczyszczalnię ścieków . Likwidacji uległo 5 nieszczelnych  zbiorników nieczystości oraz 1 osadnik Imhoffa . W zamian podłączono 7 budynków jedno- i wielorodzinnych do nowowybudowanej sieci. W dniu 17.03.2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wybudowana oczyszczalnia ścieków obsługuje 105 mieszkańców wsi Rombark. Przepustowość oczyszczalni wynosi  150 RLM. Dzięki uzyskanej pożyczce  z WFOŚiGW w Gdańsku oraz pozyskanym środkom z ANR Pruszczu Gdańskim zadanie udało się zrealizować terminowo, uzyskując zadowalające efekty.

W załączeniu: Osiągnięty efekt ekologiczny – zadanie z dziedziny ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu październiku zakończono realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2016”.

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin.  Dotacje przeznaczone były dla: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnym. Zadanie powyższe obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych z 7 obiektów w tym: z 4 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin. Właścicielami obiektów z których zdemontowany oraz unieszkodliwiony został azbest były osoby fizyczne oraz Wspólnota Mieszkaniowa, które zgłosiły do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Pelplina na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1942 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (27 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 19 176 zł. 42 % (8 076 zł  ) kosztu tego zadania to udział  środków własnych wnioskodawcy, natomiast pozostałe 58 % (11 100 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW  oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.