Dodatkowa rekrutacja do projektu „Cyfrowy Pelplin”

Dodano przez Redaktor, 6 sierpnia 2014 w Ogólne
3

Gmina Pelplin jako Beneficjent projektu zaprasza do udziału w projekcie pn. Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin.

Do uczestnictwa w projekcie zaprasza się:

  1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
  2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
  3. Dzieci i młodzież uczącą się, pochodzącą z rodzin w trudnej sytuacji materialnej uprawnioną do uzyskania stypendiów socjalnych.
  4. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę jest niższy od wskaźnika „przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym”.
  5. Rodziny zastępcze.
  6. Osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest posiadanie zameldowania na terenie Gminy Pelplin, nie posiadanie komputera ani dostępu do internetu oraz złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dodatkowa rekrutacja do projektu trwa do 12 sierpnia 2014 r., do godz. 15:00.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Pelplin: www.pelplin.pl od momentu ogłoszenia naboru.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
Sekretariat

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin pod numerem telefonu: 58 536-12-61, wew. 24, mailowo pod adresem: fundusze@pelplin.pl.

Regulamin
1_załącznik_deklaracja udziału w projekcie
2_załącznik_formularz zgłoszeniowy
3_załącznik_regulamin_poprawiony
4_załącznik_oświadczenie
5_załącznik_wzór protokołu

logo_cyfrowy_pelplin_unijne