Centralne:
24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta sytuuje organizacje pozarządowe w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej. Reguluje najważniejsze, podstawowe dla działania inicjatyw społecznych obszary jakimi są kwestie związane z wolontariatem i stworzeniem zachęt dla postaw filantropijnych a przede wszystkim współpraca władz publicznych z sektorem pozarządowym.
Poniżej w piklach do pobrania znajduje się pełna treść wspomnianej ustawy, a także przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wyżej wspomnianych aktów prawnych.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lokalne:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz program, który określa obszary i formy współpracy Samorządu Miasta i Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy Gminy Pelplin z NGO na rok 2018
Uchwała nr XLIX/324/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Powrót do góry