Centralne:
24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta sytuuje organizacje pozarządowe w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej. Reguluje najważniejsze, podstawowe dla działania inicjatyw społecznych obszary jakimi są kwestie związane z wolontariatem i stworzeniem zachęt dla postaw filantropijnych a przede wszystkim współpraca władz publicznych z sektorem pozarządowym.
Poniżej w piklach do pobrania znajduje się pełna treść wspomnianej ustawy, a także przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wyżej wspomnianych aktów prawnych.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Ramowy wzór umowy

Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania - wzór

Lokalne:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Poniżej znajdują się uchwały w sprawie przyjęcia rocznych programów współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarząowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na poszczególne lata

2020 rok

Uchwała nr XIV/135/19 z XIV sesji RM z dnia 22 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

2019 rok

Uchwała Nr II/10/18 z II sesji RM z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Uchwała nr VIII/65/19 z VIII sesji RM z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/10/18 z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacia, na rok 2019

2018 rok
Program współpracy Gminy Pelplin z NGO na rok 2018
Uchwała nr XLIX/324/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Powrót do góry