logo Pomorskie Trasy Rowerowe [800x364]

logo UE [1889x179]

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa.
Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 8. Konwersja
Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Tczew
Partnerzy projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

Krótki opis projektu:
Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 66,76 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj.
Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

W ramach w/w przedsięwzięcia trzech z Partnerów Projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew, Gmina Pelplin) planuje prace inwestycyjne związane z budową drogi rowerowej o łącznej długości 9,18 km gminy oraz wszyscy Partnerzy planują prace związane z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę w zależności od potrzeb danego miejsca (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg. wzoru, itp.) i oznakowaniem całego odcinka „Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” na terenie własnej gminy.

Zakres projektu dla Gminy Pelplin:

Projekt realizowany przez Gminę Pelplin składa się z 3 zadań.

W ramach zadania 1: budowa drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym Wisły, na fragmencie Wiślanej Trasy Rowerowej (R-9)

 • budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5m  długości ok. 760 m, na półce wału przeciwpowodziowego, na działce nr 238 obr. Międzyłęż;
 • montażu elementów małej architektury, tj. ławka, na działce nr 238 obr. Międzyłęż;
 • wykonaniu oznakowania drogi rowerowej, na działce nr 238 obr. Międzyłęż.

W ramach zadania 2: ustawienie infrastruktury rowerowej w miejscu postojowym w miejscowości Międzyłęż

 • przygotowaniu miejsca postojowego, w tym urządzeniu nawierzchni z luźnego kruszywa (np. otoczaki), nawierzchni trawiastej nieutwardzonej oraz nawierzchni z drewnianych desek na legarach –  na działce 104/11 obr. Międzyłęż;
 • montażu elementów małej architektury, tj. wiata, ławostół, ławka, 7 stojaków rowerowych, przybornik rowerowy, kosz na śmieci, tablica informacyjno-promocyjna na działce nr 104/11 obr. Międzyłęż.

 W ramach zadania 3: ustawienie infrastruktury rowerowej w miejscu postojowym w miejscowości Małe Walichnowy

 • przygotowaniu miejsca postojowego, w tym urządzeniu nawierzchni z granitowej kostki brukowej, nawierzchni z luźnego kruszywa (np. otoczaki), nawierzchni trawiastej nieutwardzonej oraz nawierzchni z drewnianych desek na legarach – na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy;
 • montażu elementów małej architektury, tj. 5 wiat, 7 ławostołów, 1 ławka pojedyncza, 26 stojaków rowerowych, przybornika rowerowego, 6 koszy na śmieci, 3 tablic informacyjno-promocyjnych na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy;
 • budowie węzła sanitarnego, składającego się z dwóch toalet oraz prysznica na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy;
 • budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i elektroenergetycznego na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy.

W ramach zadania zostanie oznakowana Wiślana Trasa Rowerowa na całym odcinku przebiegającym przez Gminę Pelplin.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia (zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3), przekształceniu ulegnie obszar wynoszący łącznie nie więcej niż  0,4 ha.

Ww. infrastruktura stanowić będzie uzupełnienie istniejącej bazy turystycznej i przyczyni się do uatrakcyjnienia międzynarodowej trasy rowerowej Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w ramach ogólnowojewódzkiego projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w województwie pomorskim.”

Okres realizacji projektu: do 31.12.2021 r. 

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:

 • stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,
 • wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,
 • udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,
 • zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych.

Wskaźniki produktu: Długość utworzonych szlaków turystycznych: 66,64 km

Wskaźniki rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Wartość docelowa: 10 000 (odwiedziny/ rok)

Budżet całego projektu:
Wartość wydatków ogółem: 16 906 324,51 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 12 099 251,17 PLN
Wydatki niekwalifikowalne: 4 807 073,34 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (45,18 %): 5 466 263,19 PLN
Wartość wkładu własnego (łącznie wszyscy Partnerzy): 6 632 987,98 PLN

Budżet dla Gminy Pelplin:
Wartość wydatków: 820 450,12 zł
Wydatki kwalifikowalne: 820 450,12 zł
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70 %): 522 626,73 zł
Wartość wkładu własnego (36,30%): 297 823,39 zł

Co dzieje się w projekcie: Informacje wkrótce

Osoby do kontaktu: Bartłomiej Krajnik – (58) 536 12 61

 
Powrót do góry