logo Pomorskie Szlaki Kajakowe [1360x1228]

logo fundusze [1889x179]

Projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia.

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 8. Konwersja
Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Nazwa Beneficjenta: Gmina Starogard Gdański
Partnerzy projektu: Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

Krótki opis projektu:

Projekt jest integralnym elementem większego przedsięwzięcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki kajakowe”, realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Założeniem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie oraz wyposażenie w infrastrukturę kajakowa 34 pomorskich szlaków wodnych o długości ok. 1 tys. km. Łącznie 88 partnerów (głównie samorządy, nadleśnictwa, stowarzyszenia, podmioty prywatne) realizuje projekty polegające na wyposażeniu szlaków kajakowych w niezbędną infrastrukturę oraz ich promocję.

Na terenie całego województwa pomorskiego prowadzone są kompleksowe działania, mające na celu zagospodarowanie i oznakowanie szlaków kajakowych pomorskich rzek. Projekt ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” obejmuje swoim zakresem dolny bieg rzeki Wierzycy.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie 78,6 km szlaku kajakowego rzeki Wierzycy w infrastrukturę niezbędną do bezpiecznego i atrakcyjnego uprawiania turystyki kajakowej. W sumie utworzonych zostanie 16 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej. Będą to przenoski, przystanie oraz pola biwakowe. Zostaną one wyposażone m. in. w infrastrukturę socjalną, pomosty, slipy, tablice informacyjno-promocyjne, ciągi komunikacyjne, suszarki do kajaków, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, lampy, wiaty. W razie konieczności brzegi rzeki zostaną wyprofilowane i umocnione.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie 4 gmin – Starogard Gdański, Pelplin, Gniew oraz miasto Starogard Gdański.

Cały odcinek rzeki zostanie również wyposażony w spójny system oznakowania wodnego i drogowego. Znaki wodne będą informowały kajakarzy m. in. o najbliższych polach biwakowych, ewentualnych przeszkodach. Z kolei znaki drogowe będą wskazywały drogę dojazdową do przystani i pól biwakowych.

Zakres projektu dla Gminy Pelplin:

Przewiduje się zagospodarowanie miejsc przystankowych na szlaku kajakowym rzeki Wierzycy, na terenie gminy Pelplin. W zakres inwestycji wchodzą 4 lokalizacje:

 • Rajkowski Młyn (przystań z miejscem rekreacyjnym);
 • Pelplin (przenoska przez jaz z miejscem rekreacyjnym);
 • Pelplin (przystań z miejscem rekreacyjnym);
 • Stocki Młyn (przystań z miejscem rekreacyjnym oraz przenoska).

Rajkowski Młyn

Planowane zamierzenie polegać ma na:

 • przygotowaniu miejsca do wypoczynku i rekreacji (ścieżki, tereny komunikacyjne) o nawierzchni żwirowej – na działce nr 44/17, obr. Rajkowy;
 • montażu elementów małej architektury, tj. 2 małe wiaty, 1 duże wiaty, 5 ławostołów, 5 stojaków na kajaki, 1 miejsca na ognisko, 2 kosze na śmieci, 2 tablice informacyjno-promocyjne, 1 osłony przenośnego sanitariatu na działce nr  44/17, obr. Rajkowy;
 • ustawieniu stojaka na 5 rowerów i przybornika rowerowego na działce nr  44/17, obr. Rajkowy;
 • budowie pomostu i urządzeniu brzegu (budowa slipu) na działkach nr 2 i 44/17, obr. Rajkowy;
 • budowie zatoki postojowej z parkingiem o nawierzchni z eko kratki na działce nr 44/17, obr. Rajkowy;

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, przekształceniu ulegnie obszar wynoszący max. 0,35 ha.

Pelplin – przystań

Planowane zamierzenie polegać ma na:

 • przygotowaniu miejsca do wypoczynku i rekreacji (ścieżki, tereny komunikacyjne) o nawierzchni żwirowej – na działce nr 86/2, obr. Pelplin;
 • montażu elementów małej architektury, tj. 4 małe wiaty, 2 duże wiaty, 10 ławostołów, 10 stojaków na kajaki, 2 miejsca na ognisko, 4 kosze na śmieci, 4 tablice informacyjno-promocyjne, 3 osłony przenośnego sanitariatu na działce nr 86/2, obr. Pelplin;
 • budowie pomostu i urządzeniu brzegu (budowa slipu) na działce nr 84/6, obr. Pelplin;
 • budowie zatoki postojowej o nawierzchni z eko kratki na działce nr 86/2, obr. Pelplin.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, przekształceniu ulegnie obszar wynoszący max. 0,15 ha.

Pelplin – przenoska

Planowane zamierzenie polegać ma na:

 • zagospodarowaniu brzegów – budowa slipów – w miejscu wyjmowania (powyżej przeszkody) i wodowania (poniżej przeszkody) kajaków na działce nr 60, obr. Pelplin;
 • montażu elementów małej architektury, tj. duża wiata, 5 ławostołów, 3 stojaki na kajaki, 3 kosze na śmieci, tablica informacyjno-promocyjna na działce nr 419, obr. Pelplin;
 • wykonaniu ciągu pieszego (ścieżka o nawierzchni żwirowej) – trasy przenoski na działce nr 419, obr. Pelplin;
 • wykonaniu schodów terenowych prowadzących do ul. Podgórnej na działce nr 419, obr. Pelplin;
 • wykonaniu zejścia i zjazdu z ul. Podgórnej na działce nr 419, obr. Pelplin.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, przekształceniu ulegnie obszar wynoszący max. 0,46 ha

Stocki Młyn

Planowane zamierzenie polegać ma na:

1. Budowie przenoski przez jaz w Stockim Młynie, czyli:

 • zagospodarowaniu brzegu – urządzenie slipu – w miejscu wyjmowania (powyżej przeszkody) kajaków na działce nr 89, obr. Kulice;
 • montażu elementów małej architektury, tj. ławostół, kosz na śmieci, tablica informacyjno-promocyjna na działce nr  89, obr. Kulice;
 • wykonaniu ciągu pieszego (ścieżka o nawierzchni żwirowej) – trasy przenoski na działce nr 89, obr. Kulice.

2. Budowie przystani w Stockim Młynie, czyli:

 • przygotowaniu miejsca do wypoczynku i rekreacji, w tym urządzeniu ścieżki o nawierzchni żwirowej i ogrodzeniu terenu – na działkach 89 i 93/1, obr. Kulice;
 • montażu elementów małej architektury, tj. 2 małe wiaty, 1 duża wiata, 4 ławostoły, 5 stojaków na kajaki, 1 miejsca na ognisko, 1 kosz na śmieci, 1 tablica informacyjno-promocyjna, 1 osłona przenośnego sanitariatu na działkach 89 i 93/1, obr. Kulice;
 • budowie pomostu na działce nr 89, obr. Kulice;
 • budowie przyłącza elektroenergetycznego dla celów oświetlenia na działce nr  93/1, obr. Kulice.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia (zadanie 1 i zadanie 2), przekształceniu ulegnie obszar wynoszący max. 0,32 ha.

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2017 r. do: 31.12.2020 r.

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:

 • stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie silnej marki turystycznej regionu związanej z turystyką kajakową „Pomorskie szlaki kajakowe”;
 • budowa infrastruktury ograniczającej degradację środowiska w postaci m. in. koszy na śmieci, toalet, miejsc wodowania i biwakowania;
 • udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo;
 • zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych.

Wskaźniki produktu: Długość utworzonych szlaków turystycznych: 78,6  km

Budżet całego Projektu:

Wartość wydatków ogółem: 5 263 745,51 zł
Wydatki kwalifikowane: 5 175 836,42 zł
Wydatki niekwalifikowane: 87 909,09 zł
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (85,00 %): 4 399 460,95 zł
Wartość wkładu własnego (łącznie wszyscy Partnerzy): 775 375,47 zł

Budżet dla Gminy Pelplin:

Wartość wydatków: 992 596,10 zł
Wydatki kwalifikowane: 990 590,57 zł
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (85,00 %): 842 001,98 zł
Wartość wkładu własnego (15,00%): 148 588,59 zł

Osoby do kontaktu:
Bartłomiej Krajnik – Tel. (58) 536 12 61 wew. 38

 
Powrót do góry