logostrona3jpg [450x437]

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnievod dochodu. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny,vtakże rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.vOsoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Może upoważnić do tego swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy (lub wskazaną przez niego osobę). Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 200 gmin w Polsce.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Okazanie dokumentów, o których mowa wyżej nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi zarządza.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin

W załączeniu wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny kliknij tutaj, oświadczenie rodzica kliknij tutaj oraz ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny kliknij tutaj

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 
Powrót do góry