wfosznak300x178jpg [300x178]

Zadanie: Gmina na (P)tak – kompleksowy program edukacyjny o zimowym dokarmianiu ptaków.

W dniu 21.07.2016 r. Gmina Pelplin zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie j.w. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20.000,00 zł.

W ramach umowy Gmina Pelplin uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW w wysokości 15.000,00 zł, co stanowiło 75,00% wartości całkowitej zadania.

Opis zadania:

Zadanie ma na celu edukację i propagowanie wiedzy o zimowym dokarmianiu ptaków wśród mieszkańców gminy Pelplin. Oprócz wiedzy teoretycznej, którą mieszkańcy nabędą podczas przeprowadzonych zajęć i konferencji będzie również możliwość otrzymania własnego karmnika wraz z karmą i akcesoriami.
Zainstalowany zostanie również pokazowy karmnik, który podczas okresu zimowego będzie można podglądać na żywo w internecie.

Sprawozdanie z realizacji zadania.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców gminy Pelplin. 6 grudnia 2016 roku podczas Mikołajek rozdano wszystkie 100 karmników wraz z karmą i akcesoriami. Już po kilku dniach można było zauważyć w mieście dużą ilość karmników z logo WFOŚiGW. Mieszkańcy chętnie fotografowali karmniki oraz ptaki które „gościły” w karmniku. Dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz ptaków cieszył się też karmnik „pokazowy”, w szczytowych momentach transmisję online oglądało kilkadziesiąt osób

 

Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rombark.

W dniu 15.12.2015 r. Gmina Pelplin zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie j.w. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1.127.141,00 zł.

W ramach umowy Gmina Pelplin uzyskała pożyczkę ze środków WFOŚiGW w wysokości 600.000,00 zł, co stanowiło 53,23% wartości całkowitej zadania.

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z oczyszczalnią kontenerową ścieków i przepompowniami oraz wylotem brzegowym oczyszczonych ścieków do istniejącego systemu melioracyjnego. Inwestycja miała na celu zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków sanitarnych z poszczególnych zabudowań popegeerowskiej wsi Rombark ( Gmina Pelplin) do kontenerowej oczyszczalni ścieków .

Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej na terenie najbardziej oddalonej od miasta Pelplin wsi popegeerowskiej. Z tego względu nieekonomicznym było włączenie do istniejącej sieci , a jedynym możliwym rozwiązaniem była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków.

Gmina Pelplin przejęła z Agencji Nieruchomości Rolnych mienie w postaci zbiornika na ścieki typu Imhoff wraz z siecią sanitarną wybudowaną dla obsługi budynków wielorodzinnych , zamieszkałych przez byłych pracowników PGR. Mienie, ze względu na znaczną degradację , nie mogło zostać zaadaptowane dla potrzeb nowej inwestycji- całość mienia przejęta została bez uprzedniego doprowadzenia do należytego stanu technicznego. Sieci kanalizacyjne sprowadzające ścieki do zbiornika Imhoff były nieszczelne, studzienki kanalizacyjne posiadały nieszczelne dna i wykazywały rozszczelnienie na złączach. Zbiornik Imhoff już dawno przestał pełnić funkcję oczyszczania ścieków, wręcz odwrotnie; wylewające się ścieki poza zbiornik i zaleganie dopływających ścieków  w komorach stanowiły zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz dla otaczającego środowiska naturalnego. Ten stan infrastruktury sprawił, że nastąpiła konieczność całkowitej wymiany  infrastruktury kanalizacyjnej to w terminie natychmiastowym- pogarszający się z każdym dniem stan urządzeń zaczął stanowić realne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Sprawozdanie z realizacji zadania.

Zadanie realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Zakład Instalacji Sanitarnych i c.o. Jan Miętki z Liniewa. W ramach zadania wybudowano sieć grawitacyjną PCV 160-315 o łącznej długości 542,30 m , sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości 438,50 m , 2 przepompownie ścieków i kontenerową oczyszczalnię ścieków . Likwidacji uległo 5 nieszczelnych  zbiorników nieczystości oraz 1 osadnik Imhoffa . W zamian podłączono 7 budynków jedno- i wielorodzinnych do nowowybudowanej sieci. W dniu 17.03.2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wybudowana oczyszczalnia ścieków obsługuje 105 mieszkańców wsi Rombark. Przepustowość oczyszczalni wynosi  150 RLM. Dzięki uzyskanej pożyczce  z WFOŚiGW w Gdańsku oraz pozyskanym środkom z ANR Pruszczu Gdańskim zadanie udało się zrealizować terminowo, uzyskując zadowalające efekty.

W załączeniu: Osiągnięty efekt ekologiczny – zadanie z dziedziny ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu październiku zakończono realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2016”.

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin.  Dotacje przeznaczone były dla: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnym. Zadanie powyższe obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych z 7 obiektów w tym: z 4 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin. Właścicielami obiektów z których zdemontowany oraz unieszkodliwiony został azbest były osoby fizyczne oraz Wspólnota Mieszkaniowa, które zgłosiły do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Pelplina na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1942 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (27 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 19 176 zł. 42 % (8 076 zł  ) kosztu tego zadania to udział  środków własnych wnioskodawcy, natomiast pozostałe 58 % (11 100 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW  oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.

 
Powrót do góry