Więcej informacji na temat planu można uzyskać w:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

Adres:
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
pok. nr: 24, 2 piętro UMiG Pelplin
tel. 58 536 12 61, wew. 12, 17, 18
fax: 58 536 14 64

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gręblin, gmina Pelplina
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XII/77/15  Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Gręblin, gm.Pelplin (opublikowana w Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 28 października 2015r.poz. 3260) wraz z załącznikami.
Uchwała Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 września 2015 r.
Rysunek planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark, gmina Pelplina
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XLII/450/14 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark, gm.Pelplin wraz z załącznikami.
Uchwała Nr XLII/450/14 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 r.
Rysunek planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego wsi Rajkowy
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała nr XLI /437/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rajkowy wraz z załącznikami.
Uchwała nr XLI /437/ 14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu geodezyjnego Rajkowy, gmina Pelplin
Rysunek do uchwalenia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rajkowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tzw. obszar „A” po byłej Cukrowni w mieście Pelplin - UWAGA! W części plan ten został uchylony.
Pliki do pobrania
Uchwała Nr XXXIII/375/2013 z dnia 26 września 2013 r. Rady Miejskiej w Pelplinie
Załacznik nr 1
Obszar wyłączony z planu
Wyrok Sądu Administracyjnego


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rożental
Pliki do pobrania:
Uchwała Nr XXXIV/333/2002 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 czerwca 2002 r.
Załącznik Nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ul. Gen. Maczka dz. geod. 259/18-259/18-259/33
Pliki do pobrania:
Uchwała nr XIII/115/03 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 października 2003 r.
Rysunek planu

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Gminy Pelplin do roku 2020
Podstawą rozwoju Gminy Pelplin jest strategia, która określa misję oraz cele i kierunki działania do roku 2020.
Strategia stanowi długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Jest to podstawa do właściwego zarządzania gminą, do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej.
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Gminy Pelplin do roku 2020

Raport z monitoringu strategii przyjęty
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 7 czerwca 2013 r. (czwartek), radni dyskutowali m. in.  o przedłożonej na obrady informacji dotyczącej pracom nad przygotowaniem i realizacją „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Pelplin do roku 2020”. Dokument, który został uchwalony blisko 3 lata temu (30 lipca 2010 r.), stanowi zbiór celów strategicznych i kierunków rozwoju, jakimi powinna kroczyć Gmina Pelplin by być nowoczesną i otwartą jednostką samorządową dbającą o dynamiczny rozwój wszystkich dziedzin życia lokalnej społeczności.
Wyżej wspomniany dokument to swego rodzaju raport, który służy badaniu i ocenie sposobu a także efektywności przy dążeniu do założonych w strategii celów oraz aktualnego poziomu ich osiągnięcia. Opracowane wskaźniki produktu i rezultatu stanowią źródło podstawowych informacji o aktualnej sytuacji gminy w zakresie długofalowego rozwoju i kierunków, jakie należy przyjąć, by ów rozwój służył każdemu z mieszkańców.
Raport z monitoringu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pelplin do roku 2020

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin.
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin
Załącznik nr 1 do Uchwały – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Załącznik nr 1 do Uchwały – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – część 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8 – Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium
Załącznik nr 9 – Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XL/379/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński.
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Rysunek planu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko – rysunek
Prognoza Oddziaływania na Środowisko – tekst

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplina
Poniżej w plikach do pobrania zajduje się Uchwała Nr XVIII/170/08 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplin.
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 3

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplina
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XXXIX/368/10 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar północnej części miasta Pelplina obejmującej część obszaru w dwóch fragmentach:

  • obszar A oznaczony w planie symbolem 28.C
  • obszar B oznaczony w planie symbolami 40.U i 008.KDD

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Załącznik Nr 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ulicy Mickiewicza- dz.geod.199/4
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XXVIII/277/09 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ulicy Mickiewicza- dz.geod.199/4 wraz z załącznikami.
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się dokumenty związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy, Ropuchy, Bielawki, Rombark, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/253/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 14 września 2009 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik Nr 1 Bielawki
Załącznik Nr 1 Rajkowy
Załącznik Nr 1 Ropuchy
Załącznik Nr 2 SE Wariant 1
Załącznik Nr 2 SE Wariant 2
Załącznik Nr 3 Gospodarka wodno-ściekowa
Ujednolicony tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie Nr XXVII/253/09 z dnia 14 września 2009 r.
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Poniżej, w plikach do pobrania znajduje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Pelplina w jego północno – wschodniej części. Został on przyjęty uchwałą Nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2006 r.
W wspomnianych wcześniej plikach do pobrania, znajdziecie Państwo także dokumenty dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części miasta Pelplina.
Uchwała Nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XVIII/170/08
Rysunek planu – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta (skala: 1:1000)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy
Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Uchwała Nr XIII/105/08 Rady Miejskiej W Pelplinie z dnia 26.02.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy
Uchwała Nr XXXIII/375/2013 z dnia 26 września 2013 r. Rady Miejskiej w Pelplinie
Uchwała Nr XIII/105/08Rady Miejskiej W Pelplinie z dnia 26.02.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy
Rysunek planu 1:5000

 

 
Powrót do góry