Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin

Dodano przez Redaktor, 27 października 2017 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

I. Nieruchomości położone są w obrębie geodezyjnym Pelplin, Os. Młodych w nowo powstałym kompleksie terenów zurbanizowanych związanych z infrastrukturą komunikacji publicznej i zabudową wielorodzinną, w tym zabudową mieszkaniowo usługową. Działki niezabudowane i nieużytkowane. Dojazd: pośredni, od drogi gminnej poprzez działkę 111/47. Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej, sieci wodociągowej. Działki znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT.

 1. działka nr 111/66 o pow. 0,0026 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 410,00 zł, minimalne postąpienia: 34,00 zł, wadium: 600,00 zł
 2. działka nr 111/67 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 3. działka nr 111/68 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 4. działka nr 111/69 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 5. działka nr 111/70 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 6. działka nr 111/71 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 7. działka nr 111/72 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 8. działka nr 111/73 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 9. działka nr 111/74 o pow. 0,0025 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 300,00 zł, minimalne postąpienia: 33,00 zł, wadium: 600,00 zł
 10. działka nr 111/75 o pow. 0,0026 ha,KW GD1T/00053830/8 – cena wywoławcza: 3 410,00 zł, minimalne postąpienia: 34,00 zł, wadium: 600,00 zł

II.  Nieruchomości położona są w obrębie geodezyjnym Pelplin, ul. Limanowskiego na osiedlu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zabudową garażową. Działki niezabudowane i nieużytkowane, porośnięta zielenią nieurządzoną. Dojazd: pośredni, od drogi gminnej ul. Limanowskiego poprzez działkę 381/80. Warunki geotechniczne: nie badano; Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej, sieci wodociągowej. Obszar na którym znajduję się działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT.

 1. działka nr 381/55 o pow. 0,0027 ha,KW GD1T/00016717/9 – cena wywoławcza: 3 520,00 zł, minimalne postąpienia: 35,00 zł, wadium: 700,00 zł
 2. działka nr 381/54 o pow. 0,0027 ha,KW GD1T/00016717/9 – cena wywoławcza: 3 520,00 zł, minimalne postąpienia: 35,00 zł, wadium: 700,00 zł
 3. działka nr 381/53 o pow. 0,0028 ha,KW GD1T/00016717/9 – cena wywoławcza: 3 630,00 zł, minimalne postąpienia: 36,00 zł, wadium: 700,00 zł
 1. TERMIN PRZETARGU: 30 listopada 2017 roku, godz. 9.00
 2. Brak zobowiązań dla nieruchomości gruntowych objętych przetargiem.
 3. Rodzaj zbycia: Sprzedaż prawa własności w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
 4. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu w terminie do dnia 24 listopada 2017., na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 – Dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, dowód wpłaty wadium który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 6. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 7. O terminie zawarcia umowy notarialnej wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie, Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości.
 8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana.
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomościach  będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
w Pelplinie Pl. Grunwaldzki 4, pokój 24 lub pod nr tel.536-12-61 w.12.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 27 października 2017 r., do dnia 30 listopada 2017 r.

przetarg limanowskiegoprzetarg - osiedle młodych 2017